Erzincan taktiği hazır

Ya­rın sa­ha­sın­da Er­zin­cans­por’u ko­nuk ede­cek olan Ço­rum Be­le­di­yes­por bu zor­lu ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı yap­tı­ğı dün çift ka­le maç ile sür­dür­dü.

Erzincan taktiği hazır

HARUN AKKAYA
Ya­rın sa­ha­sın­da Er­zin­cans­por’u ko­nuk ede­cek olan Ço­rum Be­le­di­yes­por bu zor­lu ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı yap­tı­ğı dün çift ka­le maç ile sür­dür­dü. Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio yö­ne­ti­min­de te­sis sa­ha­sın­da ya­pı­lan çift ka­le­ye tüm fut­bol­cu­lar ka­tı­lır­ken sa­kat­lık­la­rı sü­ren Ke­mal, Fer­di ve Ba­rış ta­kım­dan ay­rı ola­rak özel prog­ram­da ça­lış­tı.
Isın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan tam sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma yap­tı­ran Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio sık sık söy­le­dik­le­ri­ni uy­gu­lat­mak için oyu­nu dur­dur­du ve uya­rı­lar­da bu­yun­du. Her mev­ki­de­ki fut­bol­cu­la­ra fark­lı uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Tak­tik ça­lış­ma­nın son de­re­ce tem­po­lu ge­çer­ken Tek­nik He­ye­tin ya­rın oy­na­na­cak maç on­bi­ri­ni be­lir­le­mek için ara­yış için­de ol­du­ğu göz­len­di. Ço­rum Be­le­di­yes­por, Er­zin­cans­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün maç saa­tin­de ya­pa­ca­ğı ter id­ma­nı ile ta­mam­la­ya­cak ve ar­dın­dan da te­is­ler­de kam­pa gi­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER