Erzincan’ı ezberliyorlar

Çorum Belediyespor cumartesi günü sahasında oynayacağı Erzincanspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın teknik patronu Mehmet Aurelio rakip takımın oyun sistemini futbolcularına ezberletmeye çalışıyor.

Erzincan’ı ezberliyorlar

HALİL ÖZTÜRK
Cu­mar­te­si gü­nü sa­ha­sın­da gru­bun id­di­alı ta­kım­la­rın­dan Er­zin­cans­por’u ko­nuk ede­cek olan Ço­rum Be­le­di­yes­por ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı tak­tik çift ka­le ile so­na er­di.
Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio yö­ne­ti­min­de te­sis­ler­de ya­pı­lan an­tren­man fit­nes sa­lo­nun­da ya­pı­lan ısın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­dı ar­dın­dan ise sa­ha­da tek­nik ve tak­tik ça­lış­ma ile so­na er­di. Sa­kat­lık­la­rı de­vam eden Ba­rış, Ke­mal ve Fer­di ta­kım­dan ay­rı ola­rak düz ko­şu yap­ma­ya de­vam et­ti­ler.
Tak­tik ça­lış­ma sı­ra­sın­da Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio, Er­zin­cans­por’un oyun an­la­yı­şı ar­tı­la­rı ve ek­si­le­ri ko­nu­sun­da fut­bol­cu­la­ra bil­gi­ler ve­re­rek dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken hu­sus­lar­da uya­rı­lar­da bu­lun­du. Ol­duk­ça tem­po­lu ge­çen ça­lış­ma­da fut­bol­cu­la­rın yük­sek mo­ral­li ol­ma­sı dik­kat çek­ti.
Ço­rum Be­le­di­yes­por, Er­zin­cans­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER