‘Erzincan’ı unuttuk Payası düşünüyoruz’

Teknik Direktör Mehmet Aurelio, Erzincan maçının çok zor geçtiğini ancak sahadan üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Aurelio maçın ardından hemen Payas maçını düşünmeye başladıklarını belirterek ‘İlk deplasman galibiyetini almak için mücadele edeceğiz’ dedi.

‘Erzincan’ı unuttuk Payası düşünüyoruz’

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­re­lio zor­lu Er­zin­cans­por ma­çı­nı ka­zan­dık­la­rı için mut­lu ol­duk­la­rı­nı an­cak bu ma­çı he­men unu­tup ya­rın oy­na­ya­cak­la­rı Pa­yass­por ma­çı­na mo­ti­ve ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Lig­de maç tra­fi­ği­nin yo­ğun ol­du­ğu haf­ta­da Er­zin­cans­por gi­bi gru­bun id­di­alı ta­kı­mı ile oy­na­ya­cak­la­rı ma­çın çok zor ge­çe­ce­ği­ni bil­dik­le­ri­ni bu doğ­rul­tu­su­da ge­rek­li tüm ha­zır­lık­la­rı yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Tek­nik Di­rek­tör Au­re­lio ‘Lig­de he­de­fe ulaş­mak için bu tür zor maç­la­rı ka­zan­mak zo­run­da­sı­nız.

Biz­de Er­zin­cans­por ma­çı­na mut­lak üç pu­an pa­ro­la­sıy­la çık­tık. Er­ken gol­le öne geç­tik bel­ki ikin­ci go­lü bu­la­bil­sek ma­çı da­ha ra­hat ka­za­na­bi­lir­dik. An­cak be­ra­ber­lik go­lün­den son­ra oyun di­sip­li­nin­den kop­ma­dan mü­ca­de­le­mi­zi de­vam et­tir­dik ve so­nu­cun­da da bu zor­lu maç­tan üç pu­an­la ay­rıl­ma­yı ba­şar­dık.

Böy­le­si­ne kri­tik bir maç­tan üç pu­an­la ay­rıl­dı­ğı­mız için mut­lu­yuz. An­cak lig de­vam edi­yor ve bu haf­ta yo­ğun bir maç prog­ra­mı­mız var. Er­zin­can ma­çı­nı o ak­şam unut­tuk ve ya­rın oy­na­ya­ca­ğı­mız Pa­yass­por ma­çı­nı dü­şün­me­ye baş­la­dık. Lig­de her maç zor­lu ya­rın­da zor bir maç oy­na­ya­ca­ğı­mız.

He­de­fi­miz Pa­yass­por dep­las­ma­nın­da se­zo­nun ilk dep­las­man ga­li­bi­ye­ti­ni al­mak ve yo­lu­mu­za ka­yıp­sız de­vam et­mek. Bu­nun için­de fut­bol­cu­la­rım­la bir­lik­te bir bü­tün ola­rak önü­mü­ze ba­kı­yo­ruz ve ya­rın­da sa­ha­da ka­zan­mak için eli­miz­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ğiz’ de­di. Au­re­lio, Er­zin­cans­por ma­çın­da ken­di­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­yan tüm ta­raf­tar­la­ra­da te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER