Eti BAL’a veda etti

Bu se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de ili­mi­zi tem­sil eden Eti Li­se­si Genç­liks­por son ma­çın­da Si­vas De­mirs­por'a mağ­lup ola­rak lig­den di­rek düş­tü

Eti BAL’a veda etti

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Bu se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de ili­mi­zi tem­sil eden Eti Li­se­si Genç­liks­por son ma­çın­da Si­vas De­mirs­por dep­las­ma­nın­da ra­ki­bi­ne 2-0 mağ­lup ola­rak lig­den di­rek düş­tü ve Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu so­nuç­la Ba­raj ma­çı oy­na­ma­dan Böl­ge­sel Ama­tör Lig’e yük­sel­me­yi ba­şar­dı.

Lig­de son iki haf­ta­da ala­ca­ğı bir pu­an­la lig­den di­rek düş­me­yi ga­ran­ti­le­ye­cek Eti Li­se­si bu pu­anı ra­kip­le­rin­den al­ma­yı ba­şa­ra­ma­dı. Dün Lig­den düş­me­si haf­ta­lar ön­ce ke­sin­le­şen ve son on haf­ta­da sa­de­ce bir ga­li­bi­yet ala­bi­len Si­vas De­mirs­por dep­las­ma­nın­da ala­ca­ğı bir pu­an­la lig­den di­rek düş­me­mek için sa­ha­ya çık­tı.

Ra­ki­bi önün­de ke­li­me­nin tam an­la­mı ile çok kö­tü bir fut­bol or­ta­ya ko­yan Eti Li­se­si Genç­liks­por he­nüz 10. da­ki­ka­da Ya­sin’in at­tı­ğı gol­le 1-0 mağ­lup du­ru­ma düş­tü. Gol­den son­ra­da oyun­da kon­tro­lü elin­de bu­lun­du­ran ve tüm hat­la­rı ile üs­tün bir fut­bol or­ta­ya ko­yan Si­vas De­mirs­por ilk ya­rı­yı 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.

Ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da Eti Li­se­si be­ra­ber­lik için hü­cum­sal de­ği­şik­lik­ler yap­tı. An­cak bu de­ği­şim­de oyun­da kon­tro­lü eli­ne al­ma­sı­na izin ver­me­yen Eti Li­se­si ka­le­sin­de mut­lak po­zis­yon­lar ver­di. Ev sa­hi­bi ta­kı­mın üç to­pu­nun di­rek­ten dön­dü­ğü an­lar­da 75. da­ki­ka­da bu kez Mu­ham­med’in go­lü ise Si­vas De­mirs­por sko­ru 2-0 yap­tı ve ra­hat­la­dı. Son­ra­ki bö­lüm­de mo­ral mo­ti­vas­yon ola­rak­ta bi­ten Eti Li­se­si’nin ça­ba­sı so­nu­cu de­ğiş­tir­me­ye yet­me­di ve se­zo­nun son ma­çın­da ra­ki­bi­ne 2-0 mağ­lup ola­rak haf­ta­yı pu­an­sız ka­pat­tı ve 15 pu­an­la 13. sı­ra­da ine­rek lig­den di­rek dü­şen ta­kım ol­du. Si­vas De­mirs­por ise bu ga­li­bi­yet­le 16 pu­ana yük­sel­di ve se­zo­nu 12. sı­ra­da ta­mam­la­dı an­cak yi­ne­de lig­den düş­tü.
Bu so­nuç­la Ço­rum 1. Ama­tör Kü­me şam­pi­yo­nu Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ta­kı­mı ba­raj ma­çı oy­na­ma­dan di­rek ola­rak önü­müz­de­ki se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de Ço­rum’u tem­sil et­me­ye hak ka­zan­dı.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2018, 09:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER