Eti son maça bıraktı

Böl­ge­sel Ama­tör Lig tem­sil­ci­miz Eti Li­se­si Genç­liks­por se­zo­nun evin­de­ki son ma­çın­da Çar­şam­bas­por’a ikin­ci ya­rı­nın ba­şın­da ye­di­ği gol­le 1-0 mağ­lup ola­rak lig­den di­rek düş­me­me umut­la­rı­nı son ma­ça bı­rak­tı.

Eti son maça bıraktı

HARUN AKKAYA
Böl­ge­sel Ama­tör Lig tem­sil­ci­miz Eti Li­se­si Genç­liks­por se­zo­nun evin­de­ki son ma­çın­da Çar­şam­bas­por’a ikin­ci ya­rı­nın ba­şın­da ye­di­ği gol­le 1-0 mağ­lup ola­rak lig­den di­rek düş­me­me umut­la­rı­nı son ma­ça bı­rak­tı.
1 no­lu sa­ha­da oy­na­nan maç­ta Eti Li­se­si Genç­liks­por’a Ço­rum­lu fut­bol se­ver­ler bü­yük il­gö gös­ter­di­ler. Kar­şı­laş­ma­da ra­ki­bi önün­de ilk da­ki­ka­lar­da den­ge­li bir mü­ca­de­le or­ta­ya ko­yar­ken ilk ya­rı­nın son bö­lü­mün­de ko­nuk ta­kım et­ki­li gel­di.
İlk ya­rı­da ra­ki­bin atak­la­rın­dan kur­tu­lan kır­mı­zı si­yah­lı­lar son­ra­ki bö­lüm­de gir­di­ği po­zis­yon­lar­dan ya­rar­la­na­ma­yın­ca ma­çın ilk ya­rı­sı 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­da ise ko­nuk ta­kı­mın bas­kı­lı fut­bo­lu so­nu­cun­da 52. da­ki­ka­da Da­ni­lo ile go­lü bu­lan Çar­şam­bas­por öne geç­ti. Son­ra­ki bö­lüm­de tem­sil­ci­mi­zin be­ra­ber­lik ça­ba­sı yi­ne gol yol­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yın­ca so­nuç ver­me­di. Sa­ha­dan 1-0 mağ­lup ay­rı­lar Eti Li­se­si lig­den di­rek düş­me­mek için se­zo­nun son ma­çın­da Si­vas De­mirs­por dep­las­ma­nın­da mağ­lup ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor,
19. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Çar­şam­bas­por ata­ğın­da Mu­hit­tin sı­fı­ra ka­dar in­di or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa pe­nal­tı nok­ta­sı üze­rin­de bom boş du­rum­da top­la bu­lu­şan Mert vur­du ka­le­ci Meh­met ya­kın me­sa­fe­den ge­len to­pu mü­kem­mel bir ref­leks­le kor­ne­re çel­di ve ra­ki­be gol iz­ni ver­me­di.
25. da­ki­ka­da bu kez sağ ka­nat­tan ge­li­şen ko­nuk Çar­şam­bas­por ata­ğın­da Ke­mal’ın ara pa­sın­da La­mi­ne ka­le­ci Meh­met ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı ka­le­ci Meh­met yi­ne gü­zel bir za­man­la­ma ile mut­lak bir teh­li­ke­yi ön­le­di.
36. da­ki­ka­da Eti Li­se­si kor­ner atı­şın­da Enes’in or­ta­sın­da Mu­rat iyi yük­sel­di ka­fa­yı vur­du ka­le­ci Ka­dir dok­san­dan to­pu son an­da kor­ne­re çel­di.
Ma­çın ilk ya­rı­sın­da ta­kım­la­rın ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve ta­kım­lar so­yun­ma oda­sı­na 0-0 be­ra­ber­lik­le gir­di­ler.
52. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Çar­şam­bas­por ata­ğın­da Ya­sin top­la bir­lik­te ce­za sa­ha­sı­na gir­di al­tı pa­sa ka­dar in­di yer­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa pe­nal­tı nok­ta­sı üze­rin­de Da­ni­lo bom boş du­rum­da ayak koy­du ve kö­şe­den ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 1-0 ya­pan go­lü at­tı.
Ma­çın son­ra­ki bö­lü­mün­de Eti Li­se­si tüm hat­la­rı ile be­ra­ber­lik go­lü için yük­len­di. Ra­ki­bin 74. da­ki­ka­da on ki­şi kal­ma­sın­dan son­ra iyi­ci risk alan kır­mı­zı si­yah­lı tem­sil­ci­miz son vu­ruş­lar­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yın­ca ra­ki­bi­ne 1-0 mağ­lup ola­rak haf­ta­yı pu­an­sız ka­pat­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER