Fatih Erdin, Medved Turnuvası’nda üçüncü

Beyaz Rusya’da sıkletinde üçüncü olan Fatih Erdin Dünya Şampiyonası’nda milli mayoyu giymeyi garantiledi.

Fatih Erdin, Medved    Turnuvası’nda üçüncü

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un mil­li gü­reş­çi­si Fa­tih Er­din Be­yaz Rus­ya’da dü­zen­le­nen Med­ved Tur­nu­va­sın­da sık­le­tin­de üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­zan­dı. Er­din bu ba­şa­rı­sı ile Dün­ya Şam­pi­yo­na­sın­da mil­li ma­yo­yu giy­me­ye­de hak ka­zan­dı.
86 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen Fa­tih Er­din ilk tur­da mil­li ta­kım yo­lun­da­ki en zor­lu ra­ki­bi Se­lim Ya­şar ile kar­şı­laş­tı nor­mal sü­re­si 1-1 bi­ten maç­ta son pu­anı al­dı­ğı için ra­ki­bi­ne üs­tün­lük ku­ra­rak yo­lu­na de­vam et­ti. Son­ra­ki tur­da ise Be­la­rus Ha­cı Re­ce­bov’a son sa­ni­ye­de ver­di­ği sa­yı ile 7-6 ye­ni­le­rek fi­nal şan­sı­nı kay­bet­ti.


Üçün­cü­cün be­şin­ci­lik ma­çın­da Be­la­rus ra­ki­bi Ra­sul Tsik­ha­yen’yu 7-2 ye­nen Fa­tih Er­din bronz ma­dal­ya ka­zan­dı.
Bu ma­dal­ya­sı ile Fa­tih Er­din önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­pı­la­cak olan Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda 86 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu giy­me­ye hak ka­zan­dı.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 10:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER