FİLE’de Genç Kızların Sultanı Osmancık Belediyespor oldu

Kulüplü Genç Bayanlar Voleybolda Çorum Voleybol’ü 3-0 yenen Osmancık Belediyespor şampiyon oldu.

FİLE’de Genç Kızların Sultanı Osmancık Belediyespor oldu

YÜKSEL BASAR
Ku­lüp­lü Genç Ba­yan­lar­da Os­man­cık Be­le­di­yes­por na­mağ­lup şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı. Dört ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği ku­lüp­lü genç ba­yan­lar vo­ley­bol­da son maç­lar ön­ce­ki ak­şam Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda oy­nan­dı.

Lig­de­ki ilk iki maç­la­rı­nı ka­za­na­rak fi­nal ma­çı­na çık­ma­ya hak ka­za­nan Os­man­cık Be­le­di­yes­por ile Ço­rum Vo­ley­bol ta­kım­la­rı şam­pi­yon­luk için kar­şı kar­şı­ya gel­di­ler. Maç­ta ra­ki­bi önün­de üs­tün bir oyun çı­kar­tan Os­man­cık Be­le­di­yes­por ilk se­ti 25-17 ala­rak 1-0 öne geç­ti. İkin­ci set­te Ço­rum vo­ley­bol’ün ma­ça or­tak ol­ma ça­ba­sı­na izin ver­me­yen Os­man­cık Be­le­di­yes­por bu se­ti­de 25-19 ala­rak 2-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı. Üçün­cü set­te­de üs­tün oyu­nu­nu sür­dü­ren Os­man­cık Be­le­di­yes­por bu se­ti 25-18 ma­çı­da 3-0 ala­rak ka­yıp­sız ola­rak şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı. Ço­rum Vo­ley­bol ise ikin­ci­lik ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du. Os­man­cık Be­le­di­yes­por bu ba­şa­rı­sı ile genç ba­yan­lar grup­la­rın­da Ço­rum’u tem­sil et­me­ye hak ka­zan­dı.

Ma­çın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le de­re­ce­ye gi­ren ta­kım­la­ra ku­pa spor­cu­la­ra ise ma­dal­ya­la­rı ve­ril­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER