FiLE’de örnek birliktelik

Voleybol İl Temsilciliği Çorum tarihinde ilk kez liglerde dört takımla temsil edecek kulüplerin temsilcileri ve voleybolda alt yapı çalışması yapan kulüpleri bir araya getirdi. Toplantıda İl Temsilcisi Mahmut Uysal kulüplerin dikkat etmesi gereken konularda bilgiler verdi. Sohbet kısmında ise tüm kulüp temsilcileri söz alarak istekleri, sıkıntıları konusunda bilgiler verdiler. Çok samimi ortamda geçen toplantı Çorum’da voleybolün gelişimi ve çok daha iyi yerlere gelmesi adına olumlu mesajlar verildi. Toplantıda ayrıca kulüp temsilcilerin talepleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve İl Temsilcisi Mahmut Uysal tarafından değerlendirmeye alındı.

FiLE’de örnek birliktelik

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Vo­ley­bol’ü son yıl­lar­da bü­yük bir ge­li­şim gös­te­ri­yor. Ta­ri­hin­de ilk kez vo­ley­bol lig­le­rin­de dört ta­kı­mı­mız mü­ca­de­le ede­cek. Bu haf­ta so­nu oy­na­na­cak 1. lig maç­la­rı ile baş­la­ya­cak Vo­ley­bol Li­gin­de mü­ca­de­le ede­cek Ço­rum ta­kım­la­rı ile bir­lik­te alt ya­pı­da ça­lış­ma ya­pan ku­lüp tem­sil­ci­le­ri Vo­ley­bol İl Tem­sil­ci­li­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ye­mek­te bir ara­ya gel­di­ler.

İkin­ci Ba­har Lo­kan­ta­sı’nda dü­zen­le­nen ye­me­ğe Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Vo­ley­bol İl Tem­sil­ci­si Mah­mut Uy­sal, Ço­rum Be­le­di­ye Spor Mü­dü­rü ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak ve ta­kı­mın tek­nik he­ye­ti, BE­DER Baş­ka­nı Ba­ki Ay­gün ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Ço­rum Vo­ley­bol Baş­ka­nı Ali Hay­dar Te­ke ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ce­sur Ak­can, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Vo­ley­bol So­rum­lu­su Mus­ta­fa Öz­de­mir, Os­man­cık Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Gök­han Kent ve an­tre­nör Ümit Gök­göz ile ye­ni ku­ru­lan TED Ko­le­jis­por vo­ley­bol so­rum­lu­la­rı ile bir­lik­te vo­ley­bol klas­man ha­kem­le­ri Hü­se­yin Kam­ber, Ha­san Ol­gun, Tur­gut Yıl­dı­rım, Ha­san Öz­türk ka­tıl­dı­lar.

Ye­me­ğin ar­dın­dan ise soh­bet kıs­mın­da ilk ola­rak Vo­ley­bol İl Tem­sil­ci­si Mah­mut Uy­sal ko­nuş­tu, Uy­sal, Ço­rum ola­rak bu yıl dört ta­kım­la lig­de mü­ca­de­le et­me­nin hak­lı gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı bu amaç­la hem ca­mi­ayı bir ara­ya ge­tir­mek hem­de da­ha iyi na­sıl ya­pa­rı­zın ara­yı­şı için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ku­lüp­le­re ye­ni se­zon­la il­gi­li bil­gi­ler­de ve­ren Uy­sal lig­ler­de mü­ca­de­le ede­cek tüm ta­kım­la­ra ba­şa­rı­lı ka­za­sız, be­la­sız, sa­kat­lık­sız bir se­zon di­le­di. Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer de vo­ley­bol­da el­de edi­len ba­şa­rı­la­rın ve dört ta­kım­la lig­de tem­sil edil­me­nin hak­lı gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ye­ni se­zon­da tüm ku­lüp­le­re ba­şa­rı­lar di­le­yen Ha­şim Eğer fır­sat bul­duk­ça maç­la­rı­nı­da iz­le­me­ye ça­lı­şa­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek ku­lüp­le­rin te­sis­ler­de ya­şa­ya­cak­la­rı ola­sı so­run­lar­da el­le­rin­den ge­len kat­kı­yı ve­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Da­ha son­ra ku­lüp tem­sil­ci­le­ri kı­sa bi­rer ko­nuş­ma yap­tı­lar ve ta­lep­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler. 

So­lak ‘Ha­kem­le­ri­mi­zi ve spor­cu­la­rı bir ara­ya ge­ti­re­lim’
İlk ola­rak ko­nu­şan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak ön­ce­lik­le böy­le bir bir­lik­te­li­ğe im­kan sağ­la­dı­ğı için Vo­ley­bol İl Tem­sil­ci­si­ne te­şek­kür et­ti. Bu tür bir­lik­te­lik­le­rin spor­cu ve ku­lüp­ler ara­sın­da­ki ola­sı olum­suz­luk­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğı­nı be­lir­ten So­lak ‘Ha­kem ar­ka­daş­lar an­tren­man maç­la­rı­mı­zı yö­net­sin­ler spor­cu­la­rı­mız ile soh­bet ede­rek ara­la­rın­da­ki so­ğuk­lu­ğu or­ta­dan kal­dır­sın­lar. Ço­rum vo­ley­bo­lü­nü gel­di­ği nok­ta ola­rak ye­ter­li gör­me­yip da­ha iyi­yi ara­mak zo­run­da­yız’ de­di. So­lak bu tür bir­lik­te­lik­le­rin de­vam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­ren uy­gun gö­rü­len bir ta­rih­te Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ola­rak ikin­ci bir­lik­te­li­ğe ev sa­hip­li­ği yap­ma­ya ta­lip ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Ak­can ‘Sa­lon ze­mi­ni çok kay­gan’
Ço­rum Vo­ley­bol adı­na ko­nu­şan Ce­sur Ak­can ise se­zon ba­şın­da böy­le bir top­lan­tı­nın dü­zen­len­me­sin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti. Ço­rum vo­ley­bo­lü­nün ge­li­şi­mi­ni de­vam et­tir­me­si için lig­ler­de mü­ca­de­le et­me­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Ak­can, Ata­türk Spor Sa­lo­nu ze­mi­nin­de hiç bir ayak­ka­bı ile spor yap­ma­nın im­kan­sı ha­le gel­di­ği­ni ve çok kay­gan ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer’den bu ko­nu­da des­tek is­te­di. Eğer’de ilk kez bu so­ru­nu duy­du­ğu­nu ve ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­ni en kı­sa sü­re­de ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di.
Kent ‘Alt ya­pı maç­la­rı il­çe­ler­de de oy­nan­sın’
Os­man­cık Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Gök­han Kent de Ço­rum’u tem­sil ede­cek tüm ku­lüp­le­re ba­şa­rı­lar di­le­di. Kent, özel­lik­le alt ya­pı ka­te­go­ri­le­rin­de oy­na­nan mü­sa­ba­ka­la­rın dep­las­man­lı ol­ma­sı­nı Os­man­cık’lı ve­li­le­rin­de ço­cuk­la­rı­nı iz­le­mek is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek plan­la­ma­da bu­na dik­kat edil­me­si­ni is­te­di.
Öz­de­mir ‘İl­gi­siz­lik üzü­yor’


Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Vo­ley­bol So­rum­lu­su Mus­ta­fa Öz­de­mir ise ko­nuş­ma­sın­da il­gi­siz­lik­ten ya­kın­dı. Öz­de­mir, Ço­rum’u 1. lig­de tem­sil et­me hak­kı ka­zan­dık­la­rı­nı an­cak Ço­rum’dan mül­ki amir­ler­den, spor bir­lik­le­rin­den ku­ru bir kut­la­ma bi­le al­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek lig­ler­de ta­kı­mın is­mi­nin Ço­rum Sun­gur­lu ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. Öz­de­mir ay­rı­ca özel­lik­le alt ya­pı ka­ta­go­ri­le­rin­de vo­ley­bol­da de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­la­ra ma­dal­ya ve­ril­me­si­nin ço­cuk­la­rın özen­di­ril­me­si ve he­ves­len­di­ril­me­si için öne­mi­ne dik­kat çek­ti bu ko­nu­da İl Mü­dü­rü Eğer’den ta­lep­te bu­lun­du. Ha­şim Eğer ise fer­di branş­lar­da ma­dal­ya ver­dik­le­ri ta­kım spor­la­rın­da top­la­dı­ğın­da ye­kün tut­tu­ğu için ol­ma­dı­ğı­nı an­cak bu se­zon­da bu­nu de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Ay­gün ‘Alt ya­pı­da her za­man ola­ca­ğız’
BE­DER Baş­ka­nı Ba­ki Ay­gün ise böy­le bir bir­lik­te­li­ği sağ­la­yan Vo­ley­bol İl Tem­sil­ci­li­ği­ne te­şek­kür et­ti. Ku­lüp ola­rak 3. lig­de mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni an­cak eko­no­mik ola­rak de­vam et­tir­me­le­ri­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı gö­rün­ce alt ya­pı­ya yö­nel­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek bun­dan son­ra­ki sü­reç­te alt ya­pı­nın tüm ka­te­go­ri­le­rin­de vo­ley­bol­da ça­lış­ma­la­ra de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ay­gün ay­rı­ca lig­ler­de ili­mi­zi tem­sil ede­cek tüm ta­kım­la­ra ba­şa­rı­lar di­le­di.
TED Ko­le­ji Vo­ley­bol An­tre­nö­rü İr­fan Kı­lı­çars­lan ise ye­ni ku­ru­lan bir ku­lüp ola­rak vo­ley­bo­le ye­ni bir ka­tı­lım sağ­la­dık­la­rı­nı ve amaç­la­rı­nın alt ya­pı­dan ye­ni isim­le­ri Ço­rum vo­ley­bo­lü­ne ka­zan­dır­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek lig­ler­de mü­ca­de­le ede­cek tüm ta­kım­la­ra ba­şa­rı­lar di­le­ğin­de bu­lun­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER