Filenin EFE’leri yine lideri konuk ediyor

Erkekler 1. Voleybol Ligi’nde Sungurlu Belediyespor bugün saat 13’te grubun lideri Palandöken Belediyespor’u konuk edecek. Evindeki ilk maçtada o haftanın lideri Hatay Büyükşehir ile karşılaşan o maçta olduğu gibi bugünde lideri devirerek sıralamada üstlerde kendine yer bulmak amacında.

Filenin EFE’leri yine lideri konuk ediyor

YÜK­SEL BA­SAR
Vo­ley­bol Er­kek­ler 1. Li­gi B gru­bun­da­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por li­gin 4. haf­ta ma­çın­da bu­gün evin­de grup li­de­ri Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por’u ko­nuk ede­cek. Lig­de ilk üç haf­ta­da iki dep­las­man ma­çın­dan pu­an­sız dö­nen evin­de­ki ma­çı ka­za­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por iç sa­ha­da­ki ga­li­bi­yet se­ri­si­ni bu­gün­ki ma­çı­da ka­za­na­rak de­vam et­tir­mek ama­cın­da.
Grup­ta üç maç­ta top­la­dı­ğı üç pu­an­la Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 11. sı­ra­da yer alır­ken ko­nuk Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por ise üç ma­çı­da ka­za­na­rak 8 pu­an­la li­der du­rum­da bu­lu­nu­yor. Haf­ta içi Gü­müş­ha­ne To­rul Genç­liks­por dep­las­ma­nın­dan 3-0 mağ­lup dö­ne­rek haf­ta­yı pu­an­sız ka­pa­tan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu kay­bı bu­gün­ki ma­çı ka­za­na­rak te­la­fi et­mek ama­cın­da.
Li­der Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por ise haf­ta içi ma­çın­da Ma­lat­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’u evin­de 3-1 ye­ne­rek üçün­cü ma­çın­dan da ga­li­bi­yet­le ay­rıl­dı ve mo­ral­li ola­rak Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ma­çı­na gel­di. Ko­nuk ta­kım­da hem li­der­li­ği­ni sür­dür­mek hem­de na­mağ­lup ün­va­nı­nı ko­ru­mak için bu­gün ka­zan­mak için sa­ha­ya çı­ka­cak.
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por vo­ley­bol ta­kı­mı tek­nik di­rek­tö­rü Ve­li Ko­çak iki dep­las­man ma­çın­da is­te­dik­le­ri oyu­nu sa­ha­ya yan­sı­ta­ma­dık­la­rı­nı ev­le­rin­de ta­raf­tar­la­rı­nın ver­di­ği des­tek­le da­ha iyi bir oyun or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı söy­le­di. Bu­gün oy­na­ya­cak­la­rı Pa­lan­dö­ken ta­kı­mı­nın gü­cü­nü ilk üç maç so­nun­da al­dık­la­rı ga­li­bi­yet­ler ile gös­ter­di­ği­ni be­lir­ten Ko­çak ‘Bu zor­lu maç­ta ta­bi­ki en bü­yük gü­ven­ce­miz ta­raf­tar­la­rı­mız ola­cak­tır. Ben ina­nı­yo­rum­ki bu­gün­ki maç­ta Sun­gur­lu­lu hem­şeh­ri­le­ri­miz ta­kım­la­rı­nı yal­nız bı­rak­ma­ya­cak­lar­dır. On­la­rın ve­re­ce­ği des­tek­le par­ke­den ga­li­bi­yet ile ay­rı­la­rak iç sa­ha­da­ki ga­li­bi­yet se­ri­si­ni de­vam et­tir­mek is­ti­yo­ruz’ de­di.
Bu­gün sa­at 13’de Sun­gur­lu Mah­mut Ata­lay Spor Sa­lo­nu’nda baş­la­ya­cak ma­çı ili­miz ha­kem­le­rin­den Hü­se­yin Kam­ber yö­ne­te­cek yar­dım­cı­lı­ğı­nı ise Ha­san Ol­gun ya­pa­cak. Maç­ta göz­lem­ci ola­rak ise ili­miz­den Re­cep Öz­tu­na gö­rev ya­pa­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER