FİLE’nin EFE’lerinden Gül’e ziyaret

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Vo­ley­bol Ta­kı­mı, Ku­lüp Baş­ka­nı Na­dir So­lak, oyun­cu­lar ve an­tre­nör­le­riy­le be­ra­ber Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Zi­ya­re­te Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan da eş­lik et­ti.

FİLE’nin EFE’lerinden Gül’e ziyaret

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Vo­ley­bol Ta­kı­mı, Ku­lüp Baş­ka­nı Na­dir So­lak, oyun­cu­lar ve an­tre­nör­le­riy­le be­ra­ber Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Zi­ya­re­te Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan da eş­lik et­ti.
Be­le­di­ye­le­rin ta­kım spor­la­rın­da ve fer­di spor­lar­da ama­tör branş­la­ra des­tek ver­me­le­ri ge­rek­ti­ği ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Ço­rum Be­le­di­yes­por'un gü­reş­çi­si bü­yük­ler dün­ya şam­pi­yo­na­sın­da dün­ya 2.si olu­yor ve bu bir fut­bol ta­kı­mı­nın haf­ta­lık ba­şa­rı­sı ka­dar ses ge­tir­mi­yor­sa bi­zim ata spo­ru­muz de­di­ği­miz gü­re­şi­miz­le il­gi­li ve di­ğer ama­tör, fer­di spor­la­rı­mız­la il­gi­li ek­sik­le­ri­miz var de­mek­tir. Bu nok­ta­da be­le­di­ye­le­rin pro­fes­yo­nel spor de­ğil de ama­tör ve bi­rey­sel spo­ru des­tek­le­me­le­ri ge­rek. Esas olan as­tro­no­mik ra­kam­lar­la spor yap­mak de­ğil. Önem­li olan ma­li kay­nak­la­rı doğ­ru yer­de ve doğ­ru za­man­da kul­lan­mak­tır di­ye dü­şü­nü­yo­rum" de­di.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Vo­ley­bol ta­kı­mı­nın ge­çen se­ne 2. Lig 3. Grup­ta 4. Ola­rak se­zo­nu ta­mam­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Baş­kan Gül, 2018-2019 se­zo­nun­da vo­ley­bol ta­kı­mı­na ba­şa­rı­lar te­men­ni et­ti. Gül, "Ba­şa­rı bir üst li­ge çık­mak­tan zi­ya­de cen­til­men­ce mü­ca­de­le et­mek­tir. Spor­cu­la­rı­mı­zın ken­di­si­ne, şeh­ri­mi­ze ve be­le­di­ye­mi­ze ya­kı­şır şe­kil­de mü­ca­de­le et­me­le­ri­dir. Bun­la­rın ar­dın­dan ba­şa­rı da ken­di­li­ğin­den ge­lir" di­ye ko­nuş­tu.
Baş­kan Gül'ü se­zo­nun ilk ma­çı­na da­vet et­ti
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Vo­ley­bol Ta­kı­mı Baş An­tre­nör Yu­suf Bi­çer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ü Me­lik­ga­zi Be­le­di­yes­por ile oy­na­ya­cak­la­rı 2018-2019 se­zo­nu ilk ma­çı­na da­vet et­ti. Baş­kan Ze­ki Gül, prog­ra­mın uy­ma­sı du­ru­mun­da da­ve­te ica­bet ede­ce­ği­ni ifa­de et­ti. 
Spo­ra ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Onur­sal Baş­ka­nı da olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e te­şek­kür et­mek için zi­ya­re­tin­de bu­lun­duk­la­rı­nı ifa­de eden Baş An­tre­nör Yu­suf Bi­çer, "He­de­fi­miz Ço­rum Be­le­di­ye­si­ni vo­ley­bol­da en iyi şe­kil­de tem­sil et­mek ve bir üst li­ge ya­ni 1.li­ge ta­şı­mak. İn­şal­lah bu­nu da ba­şa­ra­cak ye­te­ne­ğe, gay­re­te sa­hip ol­du­ğu­mu­za ina­nı­yo­ruz" de­di ve des­tek­le­rin­den do­la­yı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e te­şek­kür et­ti.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Na­dir So­lak'la bir­lik­te ta­kım ho­ca­la­rı ve oyun­cu­lar, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e 19 nu­ma­ra­lı for­ma ve oyun­cu­la­rın im­za­la­dı­ğı vo­ley­bol to­pu­nu he­di­ye et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER