Futbol hakemlerinden yeni sezona pastalı açılış

Ço­rum fut­bol ha­kem­le­ri pas­ta­lı, tat­lı­lı bir tö­ren ile ye­ni se­zo­nu aç­tı. Ha­kem­le­rin se­zon açı­lış tö­re­ni­ne spor ta­ban bir­lik­le­ri tem­sil­ci­le­ri ile ha­kem ca­mi­ası ka­tıl­dı. İl Ha­kem Ku­ru­lu Baş­ka­nı Re­cai Ku­zey, Ço­rum ha­kem­le­ri ola­rak ge­çen se­zon ba­şı­rı­lı bir yıl ge­çir­dik­le­ri­ni bu yıl­da da­ha ba­şa­rı ola­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek tüm ha­kem­le­re olan gü­ve­ni­nin tam ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Futbol hakemlerinden  yeni sezona pastalı açılış

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum fut­bol ha­kem­le­ri se­zo­nu aç­tı. Tür­ki­ye Fa­al Fut­bol Ha­kem­le­ri ve Göz­lem­ci­le­ri Der­ne­ği Ço­rum Şu­be­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­ni­ne Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, İl Ha­kem Ku­ru­lu Baş­ka­nı Re­cai Ku­zey,  TFFHGD Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Dur­muş Buy­ruk, İl Ha­kem Ku­ru­lu Üye­le­ri Kah­ra­man Öl­çer, Mus­ta­fa Bı­çak­cı ve Na­ci Güc­can ile ha­kem ve göz­lem­ci­ler ka­tıl­dı­lar.
Açı­lış tö­re­ni pas­ta ke­si­mi ile baş­la­dı. Ar­dın­dan ise tö­re­ne ka­tı­lan­lar kı­sa bi­rer ko­nuş­ma yap­tı­lar. Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, İl Ha­kem Ku­ru­lu Baş­ka­nı Re­cai Ku­zey ve TFFHGD Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Dur­muş Buy­ruk bi­re ko­nuş­ma yap­tı­lar.
Ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar­da Ço­rum ha­kem­li­ği­nin da­ha iyi yer­le­re gel­me­si te­men­ni­sin­de bu­lu­nu­lur­ken, ye­ni se­zon­da tüm ha­kem­le­re ba­şa­rı­lar di­len­di ve ha­kem şans­la­rı­nın ya­nın­da ol­ma­sı te­men­ni edil­di. İl Ha­kem Ku­ru­lu baş­ka­nı Re­cai Ku­zey ise ye­ni se­zon­da 6 Klas­man 22 il ve 15 aday ha­ke­mi­nin gö­rev ya­pa­ca­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Ge­çen se­zon ha­kem ca­mi­ası ola­rak ba­şa­rı­lı bir se­zon ge­çir­di­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Bu yıl­da ba­şa­rı­la­rı­nın ar­ta­rak de­vam ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ben il ha­kem ku­ru­lu baş­ka­nı ola­rak tüm ha­kem­le­ri­mi­ze so­nu­na ka­dar gü­ve­ni­yo­rum ve her za­man on­la­rın ya­nın­da­yım. İna­nı­yo­rum ki ben da­hil ve di­ğer ar­ka­daş­la­rı­mı­zın inan­cı­nı bu ha­kem ar­ka­daş­la­rı­mız bo­şa çı­kar­ma­ya­cak. 2018-2019 se­zo­nu­nu ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de ta­mam­la­ya­cak­tır” de­di.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Der­nek­Yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan özel ola­rak yap­tı­rı­lan pas­ta ve Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan ta­ra­fın­dan ge­ti­ri­len tat­lı ha­kem ve mi­sa­fir­le­re ik­ram edil­di. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ha­kem­ler an­tren­ma­na geç­ti­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER