‘Galibiyeti kaçırdık’

Sungurlu Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, Kastamonu deplasmanında çok üstün oynadıkları maçı uzatma dakikalarında berabere bitirdiklerini söyledi.

‘Galibiyeti kaçırdık’

HALİL ÖZTÜRK
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer üs­tün oy­na­dık­la­rı bir maç­ta be­ra­ber­li­ği uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da kur­tar­dık­la­rı için mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ra­kip­le­ri­ni ta­nı­mak için maç kon­trol­lü baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer ra­ki­bin or­ta sa­ha­da­ki di­ren­ci­ni kır­mak için mü­ca­de­le et­tik bu­nu­da tam ba­şar­dı­ğı­mız da­ki­ka­lar­da sa­vun­ma­da yap­tı­ğı­mız ba­sit ha­ta so­nu­cun­da ka­le­miz­de go­lü gör­dük.

Bu­na rağ­men oyun di­sip­li­ni­ni bi­ran ol­sun bı­rak­ma­dık ve oyun­da kon­tro­lü eli­miz­de tut­tuk. Ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da ise tam is­te­di­ği­miz ta­kım sa­ha­day­dı. Gol için ina­nıl­maz bir mü­ca­de­le ver­dik ve ra­ki­be hiç bir boş alan ve oy­na­ma fır­sa­tı ver­me­dik. Bu bö­lüm­de net di­ye­bi­le­ce­ği­miz üç po­zis­yon­dan fay­da­la­na­ma­dık.

85. da­ki­ka­da ise of­sayt ile uzak­tan ya­kın­dan ala­ka­sı ol­ma­yan po­zis­yon­da ba­riz go­lü­müz ip­tal et­ti. Son da­ki­ka­lar­da bi­le pa­nik­le­me­den to­pu aya­ğa oy­na­ya­rak bas­kı­mı­zı sür­dür­dük ve uzat­ma da­ki­ka­lar­da bul­du­ğu­muz gol­le maç­ta be­ra­ber­li­ği sağ­la­dık.

Ta­kı­mım ger­çek­ten bu ma­çı çok is­te­di ma­çın ge­ne­li­ne bak­tı­ğı­mız­da da ga­li­bi­ye­ti ka­çı­ran ta­raf biz ol­duk di­ye­bi­li­rim. Bü­tün spor­cu­la­rı­mı yap­tık­la­rı mü­ca­de­le­den do­la­yı ca­nı gö­nül­den kut­lu­yo­rum. Bi­zim der­di­miz bel­li her maç da­ha iyi­si­ni yap­mak bu­nun için­de mü­ca­de­le­mi­zi ay­nı ka­rar­lı­lık ve is­tek ile de­vam ede­ce­ğiz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER