Gecenin yıldızı Mikail

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ön­ce­ki ak­şam te­sis­de dü­zen­le­di­ği sı­ra ge­ce­si­nin yıl­dı­zı Mi­ka­il Al­bay­rak ol­du.

Gecenin yıldızı  Mikail

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ön­ce­ki ak­şam te­sis­de dü­zen­le­di­ği sı­ra ge­ce­si­nin yıl­dı­zı Mi­ka­il Al­bay­rak ol­du.
Ça­lı­nan mü­zik eş­li­ğin­de sah­ne­ye çı­kan Mi­ka­il Al­bay­rak ge­rek oyun­da ge­rek­se ha­lay çe­ker­ken gös­ter­di­ği per­for­mans ile bü­yük be­ğe­ni top­la­dı. Mi­ka­il en bü­yük be­ğe­ni­yi ise kap­tan ve Baş­kan Yar­dım­cı­sın­dan ko­par­dı­ğı pa­ra ol­du. Oyun ha­va­sı eş­li­ğin­de oy­na­yan Mi­ka­il ön­ce kap­tan Oğuz­han’ın ar­dın­dan da Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya’dan bah­şiş­le­ri ko­par­ma­yı ba­şar­dı.
Ge­ce bo­yun­ca gös­ter­di­ği per­for­mans ile Mi­ka­il Al­bay­rak yıl­dı­zı ol­ma­yı ba­şar­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER