Geleceğin şampiyonları bugün Çorum’da mindere çıkıyor

Tür­ki­ye Genç­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı bu­gün ya­pı­la­cak mü­sa­ba­ka­lar ile baş­la­ya­cak.

Geleceğin şampiyonları bugün Çorum’da mindere çıkıyor

HALİL ÖZTÜRK
Tür­ki­ye Genç­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı bu­gün ya­pı­la­cak mü­sa­ba­ka­lar ile baş­la­ya­cak. Ço­rum Be­le­di­ye­si spon­sor­lu­ğun­da ya­pı­lan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı­nın tek­nik top­lan­tı­sı dün Anit­ta Otel’de ya­pıl­dı.
Tek­nik Top­lan­tı­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu Ser­best Stil’den So­rum­lu As Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Şam­pi­yo­na­nın Baş ha­ke­mi Yu­suf Atıl­gan, Gü­reş İl Tem­sil­ci­si Hü­se­yin Te­ke ile şam­pi­yo­na­da mü­ca­de­le ede­cek il­le­rin ida­re­ci ve an­tre­nör­le­ri ka­tıl­dı­lar.

Top­lan­tı­da bir ko­nuş­ma ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, 2020 Olim­pi­yat­la­rın­da ül­ke­mi­zi tem­sil ede­cek ve ge­le­cek­te mil­li ma­yo­yu gi­ye­cek isim­le­rin be­lir­le­ne­ce­ği Genç­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’na bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Gül, gü­reş ca­mi­ası­nı Ço­rum’da mi­sa­fir et­mek­ten duy­duk­la­rı­nı mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek tüm spor­cu, ida­re­ci, an­tre­nör ve ha­kem­le­re ba­şa­rı­lar di­le­di.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan tek­nik top­lan­tı­da ku­ra çe­ki­mi ya­pıl­dı. Şam­pi­yo­na­da bu­gün 65, 74 ve 94 ki­lo­lar­da, ya­rın 61, 79 ve 86 ki­lo­lar­da cu­mar­te­si gü­nü ise 57, 70, 97 ve 125 ki­lo­lar­da mü­sa­ba­ka­lar ya­pı­la­cak. İlk gün ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar­da ele­me maç­la­rı so­nun­da fi­nal ve re­pe­saj mü­sa­ba­ka­la­rı er­te­si gün ya­pı­la­cak. İkin­ci gü­nün sa­bah se­an­sın­da ele­me ak­şam se­an­sın­da ise ma­dal­ya maç­la­rı ya­pı­la­cak.
Ço­rum’dan 20 gü­reş­çi min­de­re çı­ka­cak

Bu­gün baş­la­yıp pa­zar gü­nü so­na ere­cek ve Ço­rum’da ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye Genç­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum’dan iki ida­re­ci, beş an­tre­nör ve 20 spor­cu mü­ca­de­le ede­cek.
Ço­rum ka­fi­le­sin­de İda­re­ci ola­rak Hü­se­yin Te­ke ve Fev­zi Çak­mar an­tre­nör ola­rak ise Ru­şen Çe­tin, Si­nan Mum­cu, Adem Uy­sal, İ. Bü­lent Tuz­cu ve Ab­dul­lah Ça­kı­rer gö­rev ya­pa­cak.
Tür­ki­ye Genç­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda En­gin Çe­tin, Mu­sa Şa­hin, Bi­lal Ak­bı­yık, Ah­met Çı­nar, Yu­nus Coş­kun, Meh­met Ali Er­yü­cel, Çağ­rı Kır­bı­yık, Ham­za Hav­yar, Ya­sin Hav­yar, Ke­rem Nu­ri Can, Ba­tu­han İme­ci, Fa­tih Er­do­ğan, Ser­hat Şe­ner, Ni­ya­zi Çı­tak, Hü­se­yin Eren, Ra­ma­zan Al­ma, Si­nan Boz­kurt, M. Ba­tu­han Ara­ba­cı, Uğur Do­ğan ve Ya­kup Er­de­moğ­lu ma­dal­ya mü­ca­de­le­si ve­re­cek­ler.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 13:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER