Gölcük kadrosu 19 kişi

Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın Göl­cüks­por ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı.

Gölcük kadrosu 19 kişi

HA­RUN AK­KA­YA
Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar dün ak­şam te­sis­ler­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­ya sa­kat­lık­la­rı ne­de­ni ile Oğuz­han ve Ba­rış ka­tıl­ma­dı. Tak­tik ağır­lık­lı ça­lış­ma­da Tek­nik He­yet özel­lik­le yan top ve du­ran top ça­lış­ma­sı yap­tır­dı.
Haf­ta­nın son ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin  Say­han ya­rın oy­na­na­cak Göl­cüks­por ma­çı­nın kad­ro­su­nu açık­la­dı. Kap­tan Oğuz­han’ın sa­kat­lı­ğın­da­ki be­lir­siz­lik ne­de­ni ile Say­han ge­çen haf­ta­ki Fat­sa ma­çı­nın kad­ro­su­na ek ola­rak Sa­met’i da­hil et­ti ve 19 ki­şi ola­rak açık­la­dı.
Kad­ro­da Do­ğu­kan, Onur­can, Ke­mal, Akın, Mü­min Ta­lip, Fer­di, Eş­ref, Er­tuğ­rul, Ni­za­met­tin Emir­han, Oğuz­han, Fa­tih, Ke­rem, Fah­ri Eren, Em­rah, Mi­ka­il, Kı­vanç, Em­re, Ya­kup ve Sa­met bu­lu­nu­yor, Ka­fi­le dün ge­ce yo­la çık­tı ve bu­gün Göl­cük’de kam­pa gi­re­rek maç sa­ati­ni bek­le­ye­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER