Gollü prova

Pa­zar gü­nü Ha­li­de Edip Adı­vars­por ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por’un dün yap­tı­ğı pro­va bol gol­lü geç­ti.ı.

Gollü prova

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin be­şin­ci haf­ta­sın­da pa­zar gü­nü Ha­li­de Edip Adı­vars­por ile oy­na­ya­ca­ğı zor­lu ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı çift ka­le ile sür­dür­dü. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın gol­lü çift ka­le­sin­de Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio sık sık oyu­nu dur­du­ra­rak fut­bol­cu­la­ra tak­tik­sel uya­rı­lar­da bu­lun­du.


Ku­lüp te­sis sa­ha­sın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­ya tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­li yö­ne­ti­min­de ya­pı­lan çift ka­le­de Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çın­da on­bir­de for­ma ver­me­yi fut­bol­cu­la­ra be­yaz ta­kım­da şans ver­di. Bu ta­kım­da Onur­can, Eş­ref, Akın, Mu­min, Er­tuğ­rul, Ni­za­met­tin (Mi­ka­il), Oğuz­han, Fa­tih, Ke­rem, Eren ve Ya­kup mü­ca­de­le eder­ken tu­run­ca ta­kım­da ise Onur­can (Do­ğu­kan) Ke­mal, Sa­met, Ha­cı Ömer, Ba­tu­han, Mu­ham­med, Hak­tan, Em­re, Em­rah Ka­ya, Mi­ka­il (Ni­za­met­tin), Kı­vanç for­ma giy­di. Tak­tik çift ka­le maç­ta ilk ya­rı kar­şı­lık­lı gol­ler ile 2-2 be­ra­be­re bit­ti. İkin­ci ya­rı­da ise be­yaz ta­kı­mın gol­le­ri­ni Eren, Mi­ka­il, Fa­tih ve Ya­kup atar­ken tu­run­cu ta­kı­mın üç go­lü­nü­de Kı­vanç at­tı. Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio çift ka­le sı­ra­sın­da sık sık oyu­nu dur­du­ra­rak tak­tik­sel uya­rı­lar­da bu­lun­du. Top­la çı­kar­ken kay­bet­me­me­le­ri­ni is­te­yen Au­ra­lio bu­nun için­de to­pa sa­hip ol­ma­la­rı için gör­me­den pas at­ma­ma­la­rı­nı ve to­pun ra­ki­be geç­ti­ği an­lar­da ise bas­kı­yı to­pun bu­lun­du­ğu alan­da yap­ma­la­rı­nı is­te­di.


Ço­rum Be­le­di­yes­por, Ha­li­de Edip Adı­vars­por ile oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün sa­at 10’da ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la ta­mam­la­ya­cak ve öğ­le­den son­ra İs­tan­bul’a ha­re­ket ede­cek.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 14:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER