Gül, Oktay’dan destek istedi

Belediye Başkanı Zeki Gül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Yozgat’ta görüşte ve yapımında sona gelinen stadyum ve spor salonu inşaatlarının Genel Müdürlüğe devri konusunda destek istedi.

Gül, Oktay’dan destek istedi

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, ya­pı­mı de­vam eden ye­ni stad­yum ve spor sa­lo­nu ya­tı­rım­la­rı­nın Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’ne dev­ri için Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Fu­at Ok­tay ile gö­rüş­tü.

Çe­şit­li prog­ram­la­ra ka­tıl­mak üze­re dün mem­le­ke­ti Yoz­gat’a gi­den Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Fu­at Ok­tay ile bir gö­rüş­me ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, ya­pı­mın­da so­na ge­li­nen 15 bin ki­şi­lik ye­ni stad­yum ve 4840 se­yir­ci ka­pa­si­te­li spo sa­lo­nu pro­je­le­ri­nin Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı’na dev­ri ko­nu­sun­da des­tek is­te­di. Gö­rüş­me sı­ra­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Fu­at Ok­tay’a Ço­rum­lu­la­rın se­lam­la­rı­nı ile­ten Baş­kan Ze­ki Gül bu ko­nu­da da yar­dı­mı ol­ma­sı­nı is­te­di.

Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Fu­at Ok­tay ise Ço­rum’un so­run­la­rı ile ya­kın­dan il­gi­len­di­ği­ni be­lir­te­rek bu ko­nu­nun da ta­kip­ci­si ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Yoz­gat’ta ya­pı­lan top­lan­tı ön­ce­sin­de bir grup Ço­rum­lu va­tan­daş Fu­at Ok­tay’a Ço­rum Be­le­di­ye­si ve Baş­kan Ze­ki Gül’ün ça­lış­ma­la­rın­dan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di­ler.

Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan stad­yum ve spor sa­lo­nu in­şa­at­la­rı­na ya­pı­lan öde­me­ler ne­de­ni ile Ço­rum Be­le­di­ye­si ya­tı­rım­la­rın öde­ne­ği ko­nu­sun­da sı­kın­tı­ya düş­müş­tü. Bu­na çö­züm ola­rak­ta ta­mam­lan­ma aşa­ma­sı­na ge­len stad­yum ve spor sa­lo­nu in­şa­at­la­rı­nın Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’ne dev­re­di­le­rek öde­nen pa­ra­nın Be­le­di­ye’ye ve­ril­me­si ve te­sis­le­rin Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ta­mam­lan­ma­sı ta­lep edil­di.
Geç­ti­ği­miz ay içe­ri­sin­de AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­kil­le­ri Ah­met Sa­mi Cey­lan, Oğuz­han Ka­ya ve Erol Ka­vun­cu ile Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Meh­met Ka­sa­poğ­lu’nu zi­ya­ret ede­rek bu ta­lep­le­ri­ni di­le ge­tir­miş­ler­de. Bu ko­nu­da Cum­hur­baş­ka­nı Fu­at Ok­tay’ın da des­te­ği­ni ala­rak so­ru­nun çö­zül­me­si amaç­la­nı­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER