Gül ve Karadağ İYC’nin başarılı güreşcilerini ödüllendirdi

İlim Yayma Cemiyeti’nde kalan ve Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Mehmet Uzun ve Elvan Özmen’i Belediye Başkanı Zeki Gül ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ödüllendirdi.

Gül ve Karadağ İYC’nin başarılı güreşcilerini ödüllendirdi

MU­RAT KA­RA­SU
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, İlim Yay­ma Ce­mi­ye­tin­de ka­lan ba­şa­rı­lı spor­cu­la­rı ödül­len­dir­di.  Zi­ya­ret­te, Sağ­lık İl Mü­dü­rü Ömer So­ba­cı, İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tuz­cu, AK Par­ti İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ve İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ha­zır bu­lun­du.

Geç­ti­ği­miz haf­ta Amas­ya'da ya­pı­lan İşit­me En­gel­li­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı'nda mü­ca­de­le eden ve Tür­ki­ye de­re­ce­le­ri ile dö­nen genç spor­cu­la­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ ödül ver­di­ler. Amas­ya'da ger­çek­leş­ti­ri­len şam­pi­yo­na­da Meh­met Uzun, 55 ki­lo­da Ser­best stil­de Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu, El­van Öz­men ise 70 ki­lo­da hem ser­best­te hem de gre­ko­ro­men­de Tür­ki­ye üçün­cü­sü ol­du. Ba­şa­rı­lı spor­cu­la­rı teb­rik eden Baş­kan Ze­ki Gül spor­cu­la­rı al­tın­la ödül­len­di­rir­di. AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ ise genç spor­cu­la­ra eşof­man ta­kı­mı he­di­ye et­ti. 

‘Ge­le­ce­ği­miz adı­na genç­li­ği­mi­ze sa­hip çı­kı­yor­lar’
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti'nin ge­le­ce­ğe sa­hip çık­ma adı­na bü­yük kat­kı­lar sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di. İlim yay­ma Ce­mi­ye­ti'nin in­san­lı­ğa hiz­met­te ön­cü bir ku­rum ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül "İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti Müs­lü­man­lı­ğa, in­san­lı­ğa hiz­met­te ön­cü bir ku­ru­lu­şu­muz­dur. Ço­rum'da da tak­di­re şa­yan hiz­met­ler ya­pı­yor. Geç­miş­te Mil­li Türk Ta­le­be Bir­li­ği, Mil­li Genç­lik Vak­fı ve bir­çok si­vil top­lum ör­güt­le­ri de genç­li­ğe sa­hip çık­mak adı­na bü­yük kat­kı­lar sağ­la­dı. İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti'nin ku­ru­lu­şun­da eme­ği ge­çen şu­be baş­kan­la­rı­mı­za, bu ku­rum­da eme­ği ge­çen tüm gö­nül­lü­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Per­şem­be ak­şa­mı Re­ga­ip kan­di­li­mi­zi kut­la­ya­ca­ğız. Pey­gam­ber Efen­di­miz, "Re­cep ve Şa­ban'ı biz­le­re mü­ba­rek kıl bi­zi Ra­ma­zan'a ka­vuş­tur" di­ye dua edi­yor. Ben de tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin sağ ve sa­lim şe­kil­de Re­cep ve Şa­ban'ı ta­mam­la­yıp Ra­ma­zan'a eriş­me­le­ri­ni te­men­ni edi­yo­rum ve Re­ga­ip Kan­dil­le­ri­ni kut­lu­yo­rum" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

‘İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti iyi bir ne­sil ye­tiş­tir­me gay­re­tin­de’

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti'nin genç spor­cu­la­ra da bü­yük önem ver­di­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek "İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti spor­tif an­lam­da da genç­le­ri­mi­ze önem ve­ri­yo­ruz" de­di. İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti ça­tı­sı al­tın­da ye­ti­şen genç­le­rin ül­ke­si­ne hiç­bir za­man za­rar ve­re­cek fa­ali­yet­ler içe­ri­sin­de bu­lun­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Ka­ra­dağ, "İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti mil­le­ti­mi­zi, va­ta­nı­mı­zı, bay­ra­ğı­mı­zı, eza­nı­mı­zı dü­şü­nen bir ne­sil ye­tiş­tir­mek için has­sa­si­yet­le ça­lı­şı­yor. Ay­nı za­man­da spor­tif an­lam­da da bir ba­şa­rı­la­ra im­za atı­yor. Bu ba­şa­rı­lar pro­fes­yo­nel spor ku­lüp­le­ri olan­lar için ola­ğan şey­ler. Ama ken­di ça­pın­da hiz­met et­me gay­re­ti içe­ri­sin­de olan der­nek­ler va­kıf­lar için ola­ğa­nüs­tü ba­şa­rı­lar. FE­TÖ gi­bi ra­di­kal ör­güt­ler gi­bi baş­ka dev­let­le­rin uy­du­su, ca­su­su, ma­şa­sı ola­rak ken­di mil­le­ti­ne si­lah doğ­rul­tan, ken­di va­ta­nı­nın bö­lün­me­si için ça­ba gös­te­ren ör­güt­sel ya­pı­la­rı as­la ve as­la tas­vip et­mi­yor ve is­te­mi­yo­ruz. İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti ku­rul­du­ğu gün­den iti­ba­ren bu du­ru­şu­nu ser­gi­le­yen, gös­te­ren bir der­nek­tir. İlim Yay­ma gi­bi dev­le­ti­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze hiz­met et­me der­din­de olan der­nek­le­ri­mi­zin, ce­mi­yet­le­ri­mi­zin, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­zın her za­man ya­nın­da ola­ca­ğı­mı­zın bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­ruz" de­di. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER