Gül’den 54 kulübe 209 bin liralık malzeme müjdesi

Belediye Başkanı Zeki Gül ekim ayı içinde Çorum’daki amatör kulüplere 209 bin liralık malzeme dağıtacaklarını açıkladı.

Gül’den 54 kulübe 209 bin liralık malzeme müjdesi

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ekim ayı için­de 54 ku­lü­be 209 bin li­ra­lık mal­ze­le da­ğı­ta­cak­la­rı­nı açık­la­dı. Baş­kan Gül Ma­hal­le­ler ara­sı mi­nik­ler fut­bol tur­nu­va­sı ödül tö­re­ni sı­ra­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ön­ce­lik­li ola­rak ma­hal­le­ler fut­bol tur­nu­va­sın­da mü­ca­de­le eden tüm ta­kım­la­rı kut­la­dı.

14 ma­hal­le ile bir­lik­te Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi­nin mü­ca­de­le et­ti­ği tur­nu­va­da yak­la­şık 300 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Gül ‘Ön­ce­lik­li ço­cuk­la­rı­mız ter­li has­ta ol­ma­ma­sı için ko­nuş­ma­yı kı­sa tut­mak is­ti­yo­rum. Mü­ca­de­le eden tüm ço­cuk­la­rı­mı­zı kut­lu­yo­rum ta­bi­ki şam­pi­yon olan Ka­ra­ke­çi­li ta­kı­mı­nı ve ho­ca­sı­nı ay­rı­ca kut­lu­yo­rum.

Bu ka­te­go­ri­ler Ço­rum fut­bo­lu­nun ge­le­ce­ği­ni oluş­tu­ran isim­ler­den ola­ca­ğı için çok önem­li. Biz­de bu yüz­den bu tur­nu­va­ya bü­yük önem ve­ri­yo­ruz. Bu­ra­da bir müj­de­yi­de pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da sa­de­ce 15 ku­lü­bü­mü­ze ya­pı­lan mal­ze­me yar­dı­mı­nı bu yıl Ço­rum­da fa­ali­yet gös­te­ren 54 ku­lü­be çı­kar­dık. Ekim ayı için­de dü­zen­le­ye­ce­ği­miz tö­ren­le top­lam 209 bin li­ra­lık mal­ze­me­yi ku­lüp­le­ri­mi­ze tes­lim ede­ce­ğiz. Tüm ku­lüp­le­ri­mi­ze şim­di­den ha­yır­lı ol­sun’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Aliço
Aliço - 4 yıl Önce

Sanki cebinden çıkmış gibi konuşuyor hayret önce sen Çorum Belediyespor daki başarısızlığını bir hallet

SIRADAKİ HABER