‘Güzel futbolu üç puanla süsleyemedik’

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, İstanbul deplasmanında doksan dakika oyunun hakimi olduklarını ancak gol yollarında başarılı olamayınca sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Rakibe pozisyon vermeden gol yediklerini belirten Aurelio her hafta üzerine koyarak devam ediyoruz. Zamana ihtiyacımız var ve hedefe giden yolda alınan her puan önemli. Bu takım özlenen hedefe ulaşmak için sonuna kadar mücadelesini sürdürecektir’ dedi.

‘Güzel futbolu üç puanla süsleyemedik’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­re­lio, İs­tan­bul dep­las­ma­nın­da ra­ki­be po­zis­yon ver­me­den sa­ha­dan bir pu­an­la ay­rıl­dık­la­rı­nı söy­le­di. Haf­ta bo­yun­ca ra­ki­bin oyun an­la­yı­şı­na gö­re ha­zır­lık­la­rı­nı yap­tık­la­rı­nı ve bu­nu­da sa­ha­ya dok­san da­ki­ka bo­yun­ca yan­sıt­tık­la­rı­nı be­lir­ten Au­re­lio ‘Keş­ke bu gü­zel fut­bo­lu üç pu­an­la süs­le­sey­dik’ de­di.


Ra­ki­bin gü­cü­nü bil­dik­le­ri­ni ve çok ko­şan genç ve mü­ca­de­le gü­cü yük­sek bir ta­kım­la oy­na­dık­la­rı­nın bi­lin­cin­de sa­ha­ya çık­tık­la­rı­nı be­lir­ten Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio ‘Ma­çın ilk da­ki­ka­sın­dan iti­ba­ren oyu­nu kon­trol eden ve to­pa sa­hip olan ta­kım­dık. Özel­lik­le sa­vun­ma an­la­mın­da çok iyi oy­na­dık ve ra­ki­be tek bir po­zis­yon ver­me­den kar­şı­laş­ma­yı ta­mam­la­dık.


Du­ran bir top­tan ye­di­ği­miz gol­le mağ­lup du­ru­ma düş­tük. Bu­na rağ­men oyun­dan kop­ma­dık ve ay­nı oyun an­la­yı­şı­mız ile mü­ca­de­le­mi­zi sür­dür­dük. Be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­duk ga­li­bi­yet go­lü için­de bas­kı kur­duk an­cak gir­di­ği­miz po­zis­yon­la­rı de­ğer­len­di­re­me­yin­ce sa­ha­dan  bir pu­an­la ay­rıl­mak zo­run­da kal­dık.
Böy­le bir oyun so­nu­cun­da üç pu­an se­vin­ci­ni ya­şa­mak is­ter­dik an­cak ol­ma­dı. Her şe­ye rağ­men dep­las­man­da alı­nan bir pu­an­da iyi­dir. Ta­kım ola­rak bi­raz da­ha za­ma­na ih­ti­ya­cı­mız var. Her ge­çen haf­ta üze­ri­ne ko­ya­rak git­ti­ği­mi­zi gö­rü­yo­rum. İna­nı­yo­rum­ki önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da çok da­ha iyi oy­na­ya­ca­ğız önem­li ba­şa­rı­la­ra im­za ata­ca­ğız. Bu ge­li­şi­mi hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz.


Fut­bol­cu­la­rı­mı sa­ha­da or­ta­ya koy­duk­la­rı mü­ca­de­le­den do­la­yı teb­rik edi­yo­rum. Keş­ke bu gü­zel fut­bo­lu­mu­zu üç pu­an ile süs­le­sey­dik. Bu ma­çı unu­tup haf­ta so­nu sa­ha­mız­da oy­na­ya­ca­ğı­mız Er­zin­cans­por ma­çı­na ha­zır­la­na­ca­ğız. He­de­fe gi­den yol­da alı­nan her pu­an önem­li ve biz bun­dan son­ra­ki sü­reç­te he­de­fi­mi­ze ulaş­mak için yo­lu­mu­za emin adım­lar­la de­vam ede­ce­ğiz’ de­di.


Meh­met Au­re­lio ay­rı­ca İs­tan­bul dep­las­ma­nın­da ken­di­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­yan tüm ta­raf­tar­la­ra ta­kım­la­rı­na ver­di­ği des­tek için te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER