‘Haklı bir galibiyet aldık’

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Auralio, Turgutluspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

‘Haklı bir galibiyet aldık’

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­ra­lio, Tur­gut­lus­por kar­şı­sın­da hak­lı bir ga­li­bi­yet al­dık­la­rı­nı söy­le­di. Haf­ta için­de gö­re­ve baş­la­dık­tan son­ra ilk kez ta­kı­mı res­mi maç­ta gör­me im­ka­nı bul­du­ğu­nu be­lir­ten Au­ra­lio ‘İlk maç­tan ga­li­bi­yet­le ay­rıl­mak ta­bi­ki gü­zel.

Maç önc­si Tur­gut­lus­por’un güç­lü bir ta­kım ol­du­ğu­nu ve ma­çın­da zor ge­çe­ce­ği­ni bi­li­yor­duk. Tam­da bek­le­di­ği­miz gi­bi ol­du. Ben dok­san da­ki­ka bo­yun­ca sa­ha­da öz­ve­ri ile mü­ca­de­le eden tüm fut­bol­cu­la­rı­mı kut­lu­yo­rum. Ay­rı­ca dok­san da­ki­ka bo­yun­ca biz­le­re des­tek ve­ren ta­raf­tar­la­rı­mı­za­da te­şek­kür edi­yo­rum.Bi­zim adı­mı­za her şey gü­zel ol­du. An­cak bu ga­li­bi­yet ile sa­de­ce bir maç ka­zan­dık. Lig uzun bir ma­ra­ton ve he­de­fe ulaş­mak için önü­müz­de da­ha çok zor­lu maç­lar var. Tur­gut­lus­por ma­çın­da ta­kı­mı da­ha ya­kın­dan gör­me ve ta­nı­ma fır­sa­tı bul­duk.


Bu­gün iti­ba­ri ile Tur­gut­lus­por ma­çın­dan ge­re­ken ders­le­ri ala­rak unu­tup haf­ta so­nu Ha­li­de Edip Arı­var ile oy­na­ya­ca­ğı­mız ma­çı dü­şün­mek zo­run­da­yız. Lig­de dep­las­man­da oy­na­dı­ğı­mız maç­lar­da­ki kö­tü gi­di­şe bu dep­las­man­da son ve­re­rek yo­lu­mu­za de­vam et­mek is­ti­yo­ruz. Haf­ta bo­yun­ca ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la ta­kım ola­rak çok da­ha iyi nok­ta­ya ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sezer
Sezer - 4 yıl Önce

Bu haftaki deplasmandaki sonuç gelecek için ipucu verir.Hoca iyi ama takım yetersiz.İnşaAllah yanılırım.

SIRADAKİ HABER