HEDEF 4’TE 4

Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin ye­din­ci haf­ta­sın­da bu­gün sa­at 14.30’da sa­ha­sın­da Er­zin­cans­por ile kar­şı­la­şa­cak.

HEDEF 4’TE 4

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin ye­din­ci haf­ta­sın­da bu­gün sa­at 14.30’da sa­ha­sın­da Er­zin­cans­por ile kar­şı­la­şa­cak. Lig­de evin­de oy­na­dı­ğı üç ma­çı­nı­da ka­za­nan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım bu­gün oy­na­ya­ca­ğı ma­çı­da ka­za­na­rak iç sa­ha­da­ki ga­li­bi­yet se­ri­si­ni dört ma­ça çı­kar­ma­yı amaç­lı­yor.


Geç­ti­ği­miz haf­ta Ha­li­de Edip Adı­vars­por dep­las­ma­nın­dan 1-1’lik be­ra­ber­lik­le dö­ne­rek ilk dış sa­ha pu­anı­nı alan Ço­rum Be­le­di­yes­por­da bu­gün­ki maç ön­ce­sin­de ce­za­lı fut­bol­cu bu­lun­mu­yor. Sa­kat­lık­la­rı de­vam eden Ba­rış, Ke­mal ve Fer­di bu­gün­ki maç­ta­da for­ma gi­ye­me­ye­cek­ler.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım ye­ni tek­nik di­rek­tö­rü Meh­met Au­re­lio ile çık­tı­ğı iki maç­tan dört pu­an­la ay­rıl­dı. Se­zon ba­şın­dan bu­ya­na evin­de­ki üç ma­çı­da ka­za­nan Ço­rum Be­le­di­yes­por bu se­ri­yi Er­zin­can kar­şı­sın­da da sür­dür­mek ama­cın­da.
Ko­nuk Er­zin­cans­por ise is­tik­rar­sız bir gö­rün­tü çi­zi­yor. Lig­de­ki son iki dep­las­man ma­çın­da ön­ce Di­yar­be­kirs­por dep­las­ma­nın­dan üç pu­an­la dö­nen ön­ce­ki haf­ta so­nu gru­bun güç­lü ta­kım­la­rın­dan Ko­ca­elis­por dep­las­ma­nın­dan 2-1 ga­li­bi­yet ile ay­rı­lan Er­zin­cans­por geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu ise evin­de Bay­burt­spor kar­şı­sın­da 4-0’lık ağır bir ye­nil­gi al­dı.

Se­zo­na id­di­alı baş­la­yan Er­zin­cans­por ge­çen haf­ta evin­de al­dı­ğı fark­lı mağ­lu­bi­ye­ti bu­gün Ço­rum’da ka­za­na­rak te­la­fi et­mek ama­cın­da. Er­zin­cans­por’da bu maç ön­ce­sin­de ek­sik fut­bol­cu bu­lun­mu­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER