‘Hiç bir takımla anlaşmadım’

Kas­ta­mo­nus­por ile an­laş­tı­ğı ya­zı­lan Ya­kup Yi­ğit tek­li­fin çok ol­du­ğu­nu an­cak kim­se ile gö­rüş­me­di­ği­ni ku­lü­be ile gö­rüş­tük­ten son­ra ka­ra­rı­nı ve­re­ce­ği­ni söy­le­di

‘Hiç bir takımla anlaşmadım’

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ge­çen se­zon dev­re ara­sın­da Si­vas Be­le­di­yes­por’dan kad­ro­su­na kat­tı­ğı Ya­kup Yi­ğit’in Kas­ta­mo­nus­por ile an­laş­tı­ğı ya­zıl­dı.

Kas­ta­mo­nus­por 1966 ta­kı­mı­nın Er­ba­ass­por’dan Mu­rat Ka­ra, Si­vas Be­le­di­yes­por’dan Ozan Kı­lı­çoğ­lu ve Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan Ya­kup Yi­ğit ile an­laş­tı­ğı sos­yal med­ya­da ya­zıl­dı.

Ko­nu ile gö­rüş­tü­ğü­müz Ya­kup Yi­ğit ken­di­si­ne bir çok ku­lüp­ten tek­lif gel­di­ği­ni an­cak  hiç bir ku­lüp­le an­laş­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Yi­ğit, ku­lü­bü ile olan söz­leş­me­si­nin de­vam et­ti­ği­ni an­cak tek­lif­ler gel­di­ği­ni be­lir­te­rek ‘Ben ön­ce­lik­le ku­lü­büm­le gö­rü­şe­ce­ğim. Ya­rın için da­vet et­ti­ler ge­lip gö­rü­ce­ğim. So­nu­cu­na gö­re­de an­laş­ma ol­ma­ma­sı ha­lin­de ta­bi­ki ge­len tek­lif­le­ri de­ğer­len­di­re­ce­ğim’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER