İlk yarı Bugsaşspor ikinci yarı Çorum

Çorum Belediyespor Kızılcahamam kampındaki ikinci hazırlık maçında 2. ligde mücadele edecek olan Bugsaşspor ile 1-1 berabere kaldı. Rakibi önünde ilk yarıda istenilen futbolu ortaya koyamayan Çorum Belediyespor 11. dakikada yediği golle mağlup duruma düştü. İkinci yarıda oyunda kontrolü eline geçiren kırmızı siyahlı takım kurduğu baskının karşılığını 89. dakikada Eren’in düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını Emre Gemici gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 1-1

İlk yarı Bugsaşspor ikinci yarı Çorum

HALİL ÖZTÜRK
 

SA­HA: Kı­zıl­ca­ha­mam So­ğuk­su.
HA­KEM­LER: Se­dat Şim­şek, Şa­han Ko­ca­türk, İz­zen Kal­kan.
ÇO­RUM BE­LE­Dİ­YES­POR: Do­ğu­kan (Dk. 60 Onur), Er­tuğ­rul, Eş­ref (Dk. 71 H. Ömer), Akın (Dk.72 Ba­tu­han), Mü­min (Dk. 60 Ke­mal), Oğuz­han (Dk. 72 M.Hak­tan), Emir­han, Ke­rem (Dk. 66 Eren), Mi­ka­il (Dk.60 Em­rah), Kı­vanç (Dk. 46 Ba­rış), Ya­kup (Dk.60 Em­re Ge­mi­ci).
BUG­SAŞS­POR: Ta­ha, Bey­tul­lah (Dk. 46 Su­at), So­ner (Dk. 64 Ha­lil), Se­lim, Sü­ley­man (Dk.62 Eren), Te­kin, Ah­met, Ke­rem (Dk.46 Oğuz), Mus­ta­fa (Dk. 46 Em­re Şa­hin), Ha­zar Han (Dk. 62 Ah­met) Em­re.
GOL­LER:  11. dak. Mus­ta­fa (Bug­saş), 89 . dak. (pe­nal­tı­dan) Em­re Ge­mi­ci (Ço­rum Be­le­di­ye)

Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın üçün­cü eta­bın­da oy­na­dı­ğı ikin­ci ha­zır­lık ma­çın­da Bug­saşs­por ile oy­na­dı­ğı ha­zır­lık ma­çın­da 1-1 be­ra­be­re kal­dı.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım ra­ki­bi önün­de ilk ya­rı­da bek­le­nen per­for­man­sı gös­te­re­mez­ken ikin­ci ya­rı­da ise ra­ki­bin­den üs­tün bir fut­bol or­ta­ya koy­du. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han, Bug­saşs­por kar­şı­sın­da da çok sa­yı­da fut­bol­cu­ya for­ma şan­sı ver­di.
Ma­çın ilk da­ki­ka­la­rın­da ra­ki­bin bas­kı­sı kar­şı­sın­da sa­vun­ma­dan çık­mak­ta zor­la­nan kır­mı­zı si­yah­lı­lar bu bas­kı­dan ka­le­sin­de 11. da­ki­ka­da go­lü gör­dü. Tek­nik Di­rek­tör Say­han’ın oyu­nu ge­ri­den kur­ma is­te­ği kar­şı­sın­da ilk ya­rı­da ra­ki­bin bas­kı­sı­nı bir tür­lü kı­ra­ma­yan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım hü­cum­da da var­lık gös­te­re­me­di.
İkin­ci ya­rı­da ise oyun­da üs­tün­lü­ğü ele ge­çi­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por da­ha çok to­pa sa­hip ol­ma­ya ve po­zis­yon üret­me­ye baş­la­dı. 89. da­ki­ka­da ise pe­nal­tı gı­olü ile sa­ha­dan 1-1 be­ra­ber­lik­le ay­rıl­dı
Ma­ça bas­kı­lı baş­la­yan Bug­saşs­por 11. da­ki­ka­da go­lü bul­du.  Bu da­ki­ka­da bas­kı ile to­pu ka­pan Bug­saşs­por’da Te­kin ce­za ya­yı dı­şın­dan sert vur­du sa­vun­ma­ya çar­pan top Mus­ta­fa’nın önün­de kal­dı bu fut­bol­cu­da to­pu kö­şe­den ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.
İlk ya­rı­da Ço­rum Be­le­di­yes­por et­ki­li ola­ma­dı ve dev­re­yi Bug­saşs­por 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.
İkin­ci ya­rı­da da­ha iyi bir gö­rün­tü ve­ren ve bas­kı ku­ran Ço­rum Be­le­di­yes­por gir­di­ği po­zis­yon­lar­dan ya­rar­la­na­ma­dı. Ma­çın 89. da­ki­ka­sın­da sol ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta Ba­rış sa­vun­ma­nın ar­ka­sı­na gü­zel bir pas at­tı to­pa ha­re­ket­le­nen Eren Pa­muk ka­le­ci ta­ra­fın­dan dü­şü­rül­dü ma­çın ha­ke­mi te­red­düt­süz pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Atı­şı Em­re Ge­mi­ci kul­lan­dı ve to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru be­lir­le­yen go­lü at­tı: 1-1


Orta saha takviyesi bugün antrenmanda

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Em­re Yük­sek­te­pe ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan gün­de­me ge­len or­ta sa­ha­ya tak­vi­ye edi­len isim bu­gün an­tren­ma­na çı­ka­cak.
Tek­nik He­ye­tin ra­po­ru doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da genç ve mü­ca­de­le­ci bir isim­le gö­rüş­me­nin ta­mam­lan­dı­ğı ve bu­gün ta­kım­la an­tren­ma­na çı­ka­ca­ğı öğ­re­nil­di.
Tek­nik He­ye­tin ge­çen yıl play-off fi­nal maç­la­rın­da iz­le­di­ği be­ğen­di­ği is­min res­mi an­laş­ma­nın ar­dın­dan ta­kı­ma bu­gün ka­tı­la­ca­ğı be­lir­til­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER