İskilipgücü Spor Toto ile reklam anlaşması imzaladı

İs­ki­lip­gü­cü Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­cu geç­ti­ği­miz haf­ta için­de Yar­gı­tay 16. Ce­za ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Sav­cı Ha­kan Yük­sel ...

İskilipgücü Spor Toto ile reklam anlaşması imzaladı

HARUN AKKAYA
İs­ki­lip­gü­cü Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­cu geç­ti­ği­miz haf­ta için­de Yar­gı­tay 16. Ce­za ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Sav­cı Ha­kan Yük­sel ile Spor To­to Teş­ki­lat Baş­ka­nı Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu’nu zi­ya­ret ede­rek ken­di­le­ri­ne İs­ki­lip’in yağ­lı tab­lo­su­nu he­di­ye et­ti.
Ni­hat Ar­mut­cu, ilk ola­rak Yar­gı­tay üye­si Sav­cı Ha­kan Yük­sel’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti ve ken­di­si­ne İs­ki­lip ka­bart­ma tab­lo­su­nu he­di­ye et­ti. Ar­mut­cu ta­nış­dı­ğı gün­den iti­ba­ren ken­di­le­ri­ne her za­man des­tek ve­ren ve il­çe genç­li­ği­nin spor, kül­tür ve eği­tim ala­nın­da­ki fa­ali­yet­le­ri­ne kat­kı ver­me­yi gö­rev edi­nen Yük­sel’in son ola­rak­ta te­si­se rek­lam ve spon­sor­luk an­laş­ma­sı im­za­lan­ma­sı­na ve­si­le ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ku­lüp fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li ola­rak ha­zır­la­dık­la­rı bri­fing dos­ya­sı­nın Ha­kan Yük­sel ta­ra­fın­dan Spor To­to Teş­ki­lat Baş­ka­nı Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu’na ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ar­mut­çu bu sa­ye­de ku­lü­be ve te­sis­le­ri­ne rek­lam söz­leş­me­si im­za­la­dık­la­rı­nı söy­le­di ve bu­nun ken­di­le­ri açı­sın­dan son de­re­ce an­lam­lı ve önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Bu zi­ya­re­tin ar­dın­dan Spor To­to Teş­ki­lat Baş­ka­nı Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu’nu zi­ya­ret eden Ar­mut­cu ken­di­si­ne­de ka­bart­ma İs­ki­lip tab­lo­su he­di­ye et­ti. Ka­sa­poğ­lu zi­ya­ret sı­ra­sın­da 2015 yı­lın­da An­ka­ra’da Ha­lil ib­ra­him Sof­ra­sın­da dü­zen­le­dik­le­ri İs­ki­lip­gü­cü An­ka­ra bu­luş­ma­sı­na ka­tıl­dı­ğı­nı ve ora­da­ki su­num­dan ve si­ne­viz­yon gös­te­ri­si­ni çok be­ğen­di­ği­ni söy­le­di.
Sav­cı Ha­kan Yük­sel’in de ku­lü­be olan il­gi ve des­te­ği­ni bil­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ka­sa­poğ­lu bu­nun­da İs­ki­lip­gü­cü­ne olan il­gi­le­ri­ni ar­tır­dı­ğı­nı söy­le­di. Ku­lü­bün spor­tif fa­ali­yet­le­in ya­nın­da eği­tim, kül­tür ve sa­nat adı­na yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rın­da çok gü­zel ol­du­ğu­nu be­lir­ten  Ka­sa­poğ­lu ‘İs­ki­lip’in alim­ler di­ya­rı ol­du­ğu­nu bil­di­ği­ni ve ken­di­si­nin önü­müz­de dö­nem­de zi­ya­ret ede­ce­ğim.
Fa­ali­yet­le­ri­ni­zi sav­cı­mız va­sı­ta­sı ile ya­kın­dan ta­kip edi­yo­rum ve tüm Tür­ki­ye’ye ör­nek bir ku­lüp ol­du­ğu­nu­zu dü­şü­nü­yo­rum. Siz­ler bu şe­kil­de de­vam et­tik­çe biz­de si­ze her za­man des­tek ola­ca­ğız’ de­di. Baş­kan Ka­sa­poğ­lu ay­rı­ca dol­ma­nın ta­dı­nın da­ma­ğın­da kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek tek­rar o ta­dı tat­mak is­te­di­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.
Ni­hat Ar­mut­cu’da ken­di­si­ni her za­man mi­sa­fir et­mek­ten bü­yük onur du­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek en kı­sa sü­re­de İs­ki­lip’de gör­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2018, 16:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER