İskilipli küçüklerin örnek birlikteliği

İki ku­lü­bün bu­lun­du­ğu il­çe­ler­de ya­şa­nan re­ka­bet za­man za­man o bran­şın ge­li­şi­mi­ne en­gel ola­cak dü­ze­ye ula­şı­yor.

İskilipli küçüklerin örnek birlikteliği

HA­RUN AK­KA­YA
İki ku­lü­bün bu­lun­du­ğu il­çe­ler­de ya­şa­nan re­ka­bet za­man za­man o bran­şın ge­li­şi­mi­ne en­gel ola­cak dü­ze­ye ula­şı­yor. Son yıl­lar­da bu­nun ya­şan­dı­ğı il­çe­le­ri­miz­den bi­ri­si­de İs­ki­lip. An­cak bu olum­suz gö­rün­tü­ye kü­çük­ler­den çok gü­zel bir me­saj ve­ril­di.
Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu U 15 li­gin­de mü­ca­de­le eden iki İs­ki­lip ta­kı­mı İs­ki­lips­por ile İs­ki­lip­gü­cüs­por ta­kım­la­rı mer­kez­de kar­şı­laş­tı­lar. İki ta­kım oyun­cu­la­rı­nın maç ön­ce­sin­de yu­kar­da ver­di­ği fo­toğ­raf ise ders ni­te­li­ğin­de. Ay­nı il­çe­nin iki ta­kım oyun­cu­la­rı maç baş­la­dık­tan son­ra ra­kip ol­sa­lar­da dost ol­duk­la­rı­nı ver­dik­le­ri bu fo­toğ­raf ile açık­ca or­ta­ya koy­du­lar. Maç so­nu­cun­da da ka­za­nan dost­luk ol­du ve ta­kım­lar sa­ha­dan 1-1 be­ra­ber­lik ile ay­rıl­dı­lar.
Ta­bi­ki bu fo­toğ­ra­fın ar­dın­dan sko­run hiç bir öne­mi yok­tu. Önem­li olan bu bir­lik­te­li­ğin böy­le gü­zel bir fo­to ile or­ta­ya ko­nul­ma­sı ol­du. Maç so­nun­da İs­ki­lip­gü­cüs­por an­tre­nö­rü Ba­ha­dır Tel­li’nin sos­yal med­ya he­sa­bın­dan pay­laş­tı­ğı bu fo­toğ­ra­fın al­tı­na yaz­dık­la­rı­da son de­re­ce an­lam­lı.
Ba­ha­dır Tel­li me­sa­jın­da şun­la­rı söy­le­di ‘İs­ki­lip'in ev­lat­la­rı­nı hem İs­ki­lips­por­lu hem İs­ki­lip­gü­cü­lü hep­si­ni bir­den alın­la­rın­dan öpü­yo­rum. Her iki ta­kı­mın ev­lat­la­rı­nın­da ge­rek sa­ha içi ge­rek sa­ha dı­şı ta­vır ve dav­ra­nış­la­rı­nın bü­yük­le­re ör­nek ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Maç ka­za­nı­lır kay­be­di­lir an­cak önem­li olan dost­luk ar­ka­daş­lık ba­ki kal­sın. Hep­si bi­zim ev­la­dı­mız, on­la­ra maç ka­zan­mak­tan çok dost ka­zan­ma­nın da­ha önem­li ol­du­ğu­nu öğ­re­te­bi­lir­sek ne mut­lu bi­ze...

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER