İskilipspor-Çimentospor maçı kararı AFDK’da

1. Ama­tör Kü­mede pa­zar gü­nü oy­na­nan İs­ki­lips­por - Çi­men­tos­por ma­çı­nın son da­ki­ka­la­rın­da çı­kan olay­la­rın ar­dın­dan ta­til edi­ldi.

İskilipspor-Çimentospor maçı kararı AFDK’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK
1. Ama­tör Kü­me’de pa­zar gü­nü oy­na­nan İs­ki­lips­por - Çi­men­tos­por ma­çı­nın son da­ki­ka­la­rın­da çı­kan olay­la­rın ar­dın­dan ta­til edi­len maç­la il­gi­li ka­ra­rı Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ama­tör Di­sip­lin Ku­ru­lu ve­re­cek.
Pa­zar gü­nü oy­na­nan maç­la il­gi­li ola­rak dün top­la­nan Ter­tip Ko­mi­te­si ha­kem, göz­lem­ci ve sa­ha kom­se­ri ra­por­la­rı­nı in­ce­le­di. Ma­çın ha­ke­mi ra­po­run­da İs­ki­lips­por’dan maç için­de dört spor­cu­yu ih­raç et­ti­ği olay­la­rın ar­dın­dan ise bir an­tre­nör ve üç spor­cu­nun ih­raç et­ti­ği­ni ve sa­yı­nın ye­di­nin al­tı­na in­me­si ne­de­ni ile ma­çı ta­til et­ti­ği­ni bi­rin­ci ge­rek­çe­sin­de bil­dir­di.
Ma­çın ha­ke­mi ta­til edil­me­si­ni ise ikin­ci ge­rek­çe ola­rak ise olay­lar sı­ra­sın­da tri­bün­den ge­len ta­raf­tar­la­rın sa­ha­ya gir­me­si ola­rak be­lirt­ti. Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, sa­ha­ya se­yir­ci gir­me­si­nin ola­yın bo­yu­tu­nu de­ğiş­tir­di­ği­ni bu ne­den­le ka­ra­rı ver­mek üze­re dos­ya­yı Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ama­tör İş­ler Ku­ru­lu’na gön­der­me ka­ra­rı al­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Ayan, ola­yın sa­ha için­de­ki fut­bol­cu­lar ara­sın­da ol­ma­sı ha­lin­de hük­men mağ­lu­bi­ye­tin ve­ril­di­ği­ni an­cak se­yir­ci­le­rin­de sa­ha­ya gir­me­si ha­lin­de hük­men mağ­lu­bi­yet ile bir­lik­te pu­an sil­me ce­za­sı­nın­da gün­de­me gel­di­ği­ni bun­la il­gi­li son ka­ra­rın Ama­tör fut­bol di­sip­lin ku­ru­lu­nun ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER