İskilipspor - Çimentospor maçı uzatmada yarıda kaldı

İskilipspor ile Çimentospor arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında konuk takım 3-0 önde iken çıkan olaylar nedeni ile hakem karşılaşmayı tatil etti.

İskilipspor - Çimentospor maçı uzatmada yarıda kaldı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
1. Ama­tör Kü­me’de lig­de kal­ma mü­ca­de­le­si ve­ren iki ta­kı­mın zor­lu ma­çın­da İs­ki­lips­por - Çi­men­tos­por kar­şı­laş­ma­sı uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da çı­kan kav­ga ne­de­ni ile ya­rı­da kal­dı.
İs­ki­lip Şe­hit Mi­ka­il Ka­ya Stad’ın­da oy­na­nan ma­ça et­ki­li baş­la­yan Çi­men­tos­por 8. da­ki­ka­da Ümit Çıp­lak’ın at­tı­ğı gol­le ra­ki­bi önün­de 1-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı. Bu da­ki­ka­dan son­ra ev sa­hi­bi ta­kım be­ra­ber­lik için yük­le­nir­ken Çi­men­tos­por kon­tra­tak­lar­la et­ki­li ol­du.

İkin­ci ya­rı­da za­man za­man ya­şa­nan ge­ri­lim­ler ne­de­ni ile baş­la­yan tar­tış­ma­lar 85. ve 90+1. da­ki­ka­lar­da Ha­lil Hü­se­yin’in at­tı­ğı gol­ler­le do­ru­ğa çık­tı. Ko­nuk Çi­men­tos­por 3-0 ön­de iken ön­ce sa­ha için­de İs­ki­lips­por’lu fut­bol­cu­lar Çi­men­tos­por­lu fut­bol­cu­lar ara­sın­da­ki ge­ri­li­me tri­bün­den se­yir­ci­ler­de sa­ha içi­ne gi­rin­ce bü­yü­dü.
Bu kav­ga sı­ra­sın­da bur­nu­na ve ha­ya­la­rı­na al­dı­ğı dar­be so­nu­cun­da yer­de kal­dı. Az sa­yı­da­ki Em­ni­yet olay­la­rı ön­le­mek­te ye­ter­siz ka­lın­ca Jan­dar­ma güç­le­ri tak­vi­ye ola­rak sa­ha­ya ge­le­rek olay­la­rı da­ha faz­la bü­yü­me­den ön­le­di. Bu olay­lar üze­ri­ne ma­çın ha­ke­mi Öz­can Ge­nel  çı­kan olay­lar ne­de­ni ile ma­çı ta­til et­ti­ği­ni bil­dir­di.

Bu­na ge­rek­çe ola­rak ise olay­lar­dan ön­ce İs­ki­lips­por ku­lü­bün­den üç fut­bol­cu­nun kır­mı­zı kart gör­dü­ğü olay­lar son­ra­sın­da ise iki fut­bol­cu­nun da­ha oyun­dan ih­raç edil­me­si üze­ri­ne sa­ha­da al­tı ki­şi ka­lan İs­ki­lips­por ol­ma­sı ne­de­ni ile ma­çın ha­ke­mi kar­şı­laş­ma­yı ku­ral­lar ge­re­ğin­ce ta­til et­ti.

Genç fut­bol­cu Mert Can­kat olay­la­rın ar­dın­dan am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı ve bur­nu­na ya­pı­lan mü­da­he­le­nin ar­dın­dan ka­fi­le ile bir­lik­te Ço­rum’a dön­dü.
Bu maç­la il­gi­li ka­ra­rı Ter­tip Ku­ru­lu’nun bu­gün ha­kem ve göz­lem­ci ra­por­la­rı­nı de­ğer­len­dir­dik­ten ve olay­la il­gil gö­rün­tü­le­ri iz­le­dik­ten son­ra ver­me­si bek­le­ni­yor.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2018, 10:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER