‘İstemeyenin gözü çıksın’

Çorumspor Başkanı Rumi Ispanak, Çorum Belediyespor’un isim değişikliğine karşı hakkında söylenen ve yazılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ispanak, Çorumspor isminin yaşamasını herkesten çok istediğini ancak üzerlerinde bulunan ssk, vergi ve federasyon borçlarını talep ettiklerini onun dışında bir taleplerinin olmadığını söyledi.

‘İstemeyenin gözü çıksın’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rums­por Baş­ka­nı Ru­mi Is­pa­nak son gün­ler­de özel­lik­le sos­yal med­ya­da ya­zı­lan­la­rın ger­çek­le­ri yan­sıt­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ru­mı Is­pa­nak ko­nu hak­kın­da yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da sos­yal med­ya üze­rin­den ken­di­si hak­kın­da ya­zı­lan­la­rı ka­bul et­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı ken­di­si­nin bu renk­le­re en az bu eleş­ti­ri­le­ri ya­pan­lar ka­dar aşık ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘2013-14 se­zo­nun­da kar­şı­ma aday bu­la­ma­dı­ğım gün­ler­de tes­lim al­dım.
Mad­di ve ma­ne­vi an­lam­da ta­ban yap­mış bat­mış en kaz bir Ço­rums­por var­dı. SSK, ver­gi ve Fe­de­ras­yo­na olan o za­man­ki 750 bin li­ra borç var­dı. Trans­fe­ri aça­mı­yor­duk fut­bol­cu­lar­la bi­re bir gö­rü­şe­rek an­laş­tık an­cak bir ka­çı yü­zün­den aç­ma­yı ba­şa­ra­ma­dık.


Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, ku­lü­bün is­mi­ni Ço­rums­por yap­mak için cid­di adım­lar at­mış­tır. Ken­di adı­ma is­te­me­ye­nin gö­zü çık­sın. Bu tek­lif­le ben şah­sım adı­na gu­rur duy­dum. Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nu top­la­yıp du­ru­mu bil­dir­dim on­lar­da be­nim gi­bi dü­şün­dü­ler. Ha­len bi­zim adı­mı­za ge­len ver­gi, ssk ve fe­de­ras­yo­na olan borç teb­li­gat­la­rı­nın öden­me­si du­ru­mun­da bu­nu se­ve se­ve ka­bul ede­ce­ği­mi­zi ken­di­le­ri­ne bil­dir­dik. Ka­mu­oyun­da bu­nu san­ki biz is­te­mi­yor­mu­şuz gi­bi bir al­gı ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Biz Ço­rums­por yö­ne­ti­mi ola­rak bu is­mi ver­me­ye ha­zı­rız fa­kat siz­ler ger­çek­ten ha­zır­mı­sı­nız mu­am­ma. Çün­ki bu ko­nu­da he­nüz bir ce­vap ala­ma­dık.
Evet eli­ni ta­şın al­tı­na sok­ma­yan aman ce­bim­den üç beş ku­ruş ek­sil­me­sin di­ye aday ol­mak­tan çe­ki­nen Ço­rums­por se­ver­le­ri o gün be­ni yal­nız bı­rak­tı­nız be­nim ça­lı­şa­rak ka­zan­dı­ğım ço­lu­ğu­mun ço­cu­ğu­mun rız­kı­nı iki­ye bö­lüp­te Ço­rums­por’u ayak­ta tut­mak için ça­ba­la­dı­ğım­da siz­ler ne­re­dey­di­niz.


Beş ku­ruş ge­li­ri ol­ma­yan bir Ço­rums­por’dan be­nim ne gi­bi ge­lir et­ti­ği­mi dü­şün­dü­nüz. Evet ben bu­nu o gün yap­tım ve iki iş ye­ri­mi ka­pat­tım. O iki iş ye­rim Ço­rums­por’umu­za he­lal ol­sun. O gün yap­tı­ğı­mı bu­gün ina­nın bir sa­ni­yi dü­şün­mez yi­ne ya­pa­rım. Şim­di yi­ne kim­se­nin bir ku­ruş kat­kı­sı ol­ma­dan Ço­rums­por’u mu­zu ye­ni­den di­rilt­mek is­ti­yo­rum. Bu­nun için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı hız­lan­dır­dık. Bu açık­la­ma­yı kim­se­yi kı­rıp in­cit­mek için de­ğil ka­mu­oyu­nu ay­dın­lat­mak için yap­tım’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER