‘İyi başladık daha iyi olacağız’

İlçenin ve gneç kadronun ilk maçı olması nedeni ile zor geçeceğini düşündükleri maçı erken gollerle kolaya çevirdiklerini belirten Sungurlu Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ‘Güzel bir galibiyet aldık ancak henüz yolun başındayız. Önümüzde çok zorlu bir maraton var. Önemli olan bunu devam ettirmek. Her geçen hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Futbolcularımı ve bizleri destekleyen taraftarlarımızı kutluyorum’ dedi.

‘İyi başladık daha iyi olacağız’

HALİL ÖZTÜRK
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer, se­zo­na böy­le fark­lı bir ga­li­bi­yet ile baş­la­ma­nın gü­zel ol­du­ğu­nu an­cak asıl önem­li ola­nın bu­nun de­va­mı­nı ge­tir­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di. Li­gin uzun bir ma­ra­ton ol­du­ğu­nu be­lir­ten Eğer ‘Genç bir ta­kı­mız maç oy­na­dık­ca da­ha iyi ola­ca­ğı­mı­zı bi­li­yo­ruz, bu­nun için­de çok ça­lış­ma­ya bun­dan son­ra­da de­vam ede­ce­ğiz’ de­di.

Se­zo­nun ilk ma­çın­da sa­ha­sın­da Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por’u 5-0 ye­ne­rek çok iyi bir baş­lan­gıç ya­pan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un genç Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer, ra­ki­bin du­ru­mun­dan çok ken­di iş­le­ri­ni yap­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı ve ilk maç­la­rın her za­man zor ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘İl­çe ve ta­kım ola­rak BAL’da ilk ma­çı­mız ol­ma­sı ne­de­ni ile ge­rek spor­cu­la­rım­da ge­rek­se il­çe­de bü­yük bir he­ye­can var­dı.

Ma­ça çok is­tek­li baş­la­dık ve ön­de ba­sa­rak ra­ki­bi ha­ta­ya zor­la­dık bu­nun kar­şı­lı­ğın­da da iki er­ken gol bu­la­rak 2-0 öne geç­tik. Bu gol­ler­den son­ra ra­ki­bin de­mo­ro­li­ze ol­ma­sın­dan fay­da­la­na­rak ma­çı er­ken bi­tir­mek is­te­dik. An­cak bu bö­lüm­de is­te­di­ği­miz pas tra­fi­ği­ni bir tür­lü ya­ka­la­ya­ma­dık. Ha­va­nın­da sı­cak ol­ma­sı­da fut­bol­cu­la­rı is­ter is­te­mez et­ki­le­di..

İkin­ci ya­rı­da yi­ne is­tek­li ve top­la oy­na­ma­ya ça­lı­şan ta­kım gö­rü­nü­mün­dey­dik. Üçün­cü gol­den son­ra ra­ki­bin di­ren­ci ta­ma­men kı­rıl­dı ve oyu­nun kon­tro­lü­nü ta­ma­men eli­mi­ze ge­çir­dik. Son da­ki­ka­lar­da bul­du­ğu gol­ler­le fark­lı ve hak­lı bir ga­li­bi­yet al­dık. Ben sa­ha­da­ki fut­bol­cu­la­rı­mı tri­bün­de biz­le­re des­tek ve­ren ta­raf­tar­la­rı­mı­zı yü­rek­ten kut­lu­yo­rum. Şart­lar ne olur­sa ol­sun se­zo­na ga­li­bi­yet ile baş­la­mak gü­zel.

Da­ha ön­ce­de söy­le­di­ğim gi­bi bir genç bir ta­kı­mız ve maç oy­na­dık­ça da­ha iyi ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum, Ta­kım­da­ki ge­rek ar­ka­daş­lık ge­rek­se ta­kım uyu­mu çok iyi se­vi­ye­de. Bu ma­çın bi­zi ha­va­ya sok­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin far­kın­da­yız.
Lig­de asıl mü­ca­de­le­miz bun­dan son­ra baş­la­ya­cak. Ben ina­nı­yo­rum­ki bu se­ne Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ola­rak gü­zel iş­le­re im­za ata­ca­ğız. Biz­le­re des­tek ve­ren Sun­gur­lu hal­kı­na ay­rı­ca Ço­rum’dan ge­le­rek des­tek ve­ren bü­tün gö­nül­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum. Bu­gün­den iti­ba­ren Saf­ran­bo­lu ma­çı­nı unu­tup haf­ta so­nu oy­na­ya­ca­ğı­mız Kas­ta­mo­nu ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­ya­ca­ğız’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Rasim
Rasim - 4 yıl Önce

Hadi hayirli olsun baskani burdan teprik ediyorum iyi bir futbol izleyicisi oldugunu gosterdi 3.4 macda fahrettin sayanla olmuyacagini gordu yanlis bir secimdi zaten baskanda gordu ... takip etigim kadariyla bizim gurupda dogru duzgun bi takim yok ligi bilen bir hocayla busene o sene olma imkani daha cok du ama mehmet hocayada guveniyorum bilgisi birikimi vede oyun zekasi insalah takima yansitir ..

SIRADAKİ HABER