Judo’ya 110 kişilik güçlü alt yapı

Çorum Belediyesi Gençlikspor bünyesinde başlatılan judo çalışmalarına katılan 110 sporcu kemer sınavından geçti. Kulüp Başkanı Nadir Solak judo branşında başlattıkları çalışmaların önümüzdeki yıllarda meyvesini vermeye başlayacağına inandığını belirterek ‘Yeniden Türkiye Şampiyonlukları ve milli takım düzeyinde sporcular çıkartacağız’ dedi.

Judo’ya 110 kişilik güçlü alt yapı

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por bün­ye­sin­de baş­la­tı­lan Ju­do ça­lış­ma­la­rın­da sa­yı her ge­çen gün ar­tı­yor. Ku­lüp alt ya­pı­sın­da ça­lış­ma­la­ra ka­tı­lan 110 spor­cu oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon hu­zu­run­da ke­mer sı­na­vın­dan geç­ti­ler.
Mev­la­na Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan Ekim ayı ku­şak ter­fi sı­na­vın­da ku­lüp bün­ye­sin­de Ju­do ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lan 110 spor­cu ter dök­tü. Sı­na­va ka­tı­lan spor­cu­lar oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon önün­de yap­tık­la­rı ha­re­ket­ler ile ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­di­ler. Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ba­şa­rı­lı bu­lu­nan spor­cu­lar bir üst ke­me­re ter­fi et­ti­ler. Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak, Ju­do bran­şın­da baş­lat­tık­la­rı alt ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ara­lık­sız de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek he­def­le­ri­nin önü­müz­de­ki yıl­lar­da hem Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­la­rın­da de­re­ce­ye ya­pan spor­cu­lar ye­tiş­tir­mek hem­de geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi mil­li ta­kım­la­ra spor­cu gön­der­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ken­di­si­nin­de Ju­do bran­şın­dan ye­ti­şen bir spo­ru ola­rak bu bran­şa ay­rı bir önem ver­di­ği­ni be­lir­ten So­lak, oluş­tur­duk­la­rı an­tre­nör eki­bi­nin ça­lış­ma­la­rı­nın önü­müz­de­ki yıl­lar­da mey­ve­le­ri­ni ve­re­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ke­mer ter­fi sı­na­vı­na ka­tı­lan tüm spor­cu­la­rı kut­la­dı.


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER