Kaçan gollerden sonra

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un Fat­sa Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da özel­lik­le uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da ka­çırd­ğı gol­ler son­ra­sın­da tüm tri­bün­ler saç baş yol­du.

Kaçan gollerden sonra

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un Fat­sa Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da özel­lik­le uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da ka­çırd­ğı gol­ler son­ra­sın­da tüm tri­bün­ler saç baş yol­du. Stres­li ge­çen maç­ta ikin­ci go­lü bu­la­rak ra­hat­la­mak is­te­yen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ta­raf­tar­la­rın dört da­ki­ka için­de gir­di­ği üç ta­ne yüz­de yüz po­zis­yon­da ya­rar­la­na­ma­yın­ca ma­çın son da­ki­ka­la­rı bü­yük bir stre­se sah­ne ol­du. Ka­çan gol­ler­den son­ra pro­to­kol üye­le­ri­nin bu­lun­du­ğu bö­lüm­de­ki her­kes ayak­ta ka­çan bu gol­le­re tep­ki­si­ni fark­lı bir şe­kil­de gös­ter­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER