Kazanan 1. Küme’de

2. Amatör Küme Final Grubunda beşinci haftaya 9’ar puanla giren iki takım Mimar Sinan Gençlikspor ile Mecitözü Gençlerbirliği bugün saat 16’da Mimar Sinan sahasında final niteliğindeki maçta karşılaşacaklar.

Kazanan 1. Küme’de

HALİL ÖZTÜRK

2. Ama­tör Kü­me Fi­nal Gru­bun­da be­şin­ci maç­lar bu­gün oy­na­na­cak. Gü­nün en kri­tik ma­çın­da ave­raj­la ilk iki sı­ra­da yer alan Mi­mar Si­nan Genç­liks­por ile Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği ta­kım­la­rı kar­şı­la­şa­cak­lar.

Fi­nal Gru­bun­da ilk dört maç­lar so­nun­da do­ku­zar pu­an­la ilk iki sı­ra­da yer alan Mi­mar Si­nan Genç­liks­por ile Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği ta­kım­la­rı bu­gün sa­at 16’da Mi­mar Si­nan sa­ha­sın­da kar­şı­la­şa­cak­lar. Lig­de ilk dört haf­ta­da üçer ga­li­bi­yet ala­rak 9’ar pu­an­la ilk iki sı­ra­da yer alan iki ta­kım ara­sın­da­ki ma­çı ka­za­nan ta­kım 1. Ama­tör Kü­me’ye yük­sel­me­yi ba­şa­ra­cak. Mi­mar Si­nan ta­kı­mı ra­ki­bi­ni dep­las­man­da 3-1 yen­di­ği için evin­de oy­na­ya­ca­ğı maç­tan be­ra­ber­lik­le ay­rıl­ma­sı ha­lin­de bi­le iki­li ave­raj üs­tün­lü­ğü­nü ya­ka­la­ya­cak.

Gü­nün di­ğer ma­çın­da ise ilk iki id­di­ası­nı sür­dür­mek is­te­yen Os­man­cık­gü­cüs­por Me­ci­tö­züs­por dep­las­man­da üç pu­an mü­ca­de­le­si ve­re­cek. Os­man­cık­gü­cü, Me­ci­tö­züs­por dep­las­ma­nın­da ka­zan­ma­sı ha­lin­de 1. Ama­tör Kü­me’ye yük­sel­mek için bü­yük avan­taj ya­ka­la­ya­cak.

Ka­der ma­çı Bay­rak­lı’nın
2. Ama­tör Kü­me Fi­nal Gru­bun­da bu­gün ka­za­nan ta­kı­mın 1. Kü­me’ye yük­sel­me­yi ba­şa­ra­ca­ğı Mi­mar Si­nan Genç­liks­por - Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği ara­sın­da­ki zor­lu ma­çı ili­miz B Klas­man ha­ke­mi Ce­lal Bay­rak­lı yö­ne­te­cek. Ma­çın yar­dım­cı ha­kem­le­ri ise Mert­can Ye­ner ve Fa­tih Ko­çak.
Me­ci­tö­züs­por ile Os­man­cık­gü­cüs­por ara­sın­da­ki ma­çı ise Yük­sel Ba­sar yö­ne­te­cek yar­dım­cı­lık­la­rı­nı ise Oğuz­han Ko­ca­ço­ban ve Oğuz­han Ye­şil­yurt ya­pa­cak­lar.


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER