Kılıçcıoğlu’nda ilk çift kale

Yeni Teknik Direktörü Mehmet Auralio yönetimindeki ilk çift kalesinde Çorum Belediyespor hafta sonu oynayacağı Turgutluspor maçının provasını yaptı. Kırmızı Siyahlı takımın çift kalesinde Teknik Direktör Mehmet yardımcı antrenör Serkan Güney’den futbolcuları tanımak için yardım aldığı gözlendi. Auralio çift kalede oyunculara en çok durmaları gereken yer konusunda uyarılarda bulundu.

Kılıçcıoğlu’nda ilk çift kale

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da Tur­gut­lus­por ile oy­na­ya­ca­ğı ma­çın pro­va­sı­nı dün Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Stad’ın­da yap­tı. Se­zon ba­şın­dan bu­ya­na ilk kez maç çift ka­le­si­ni ma­çın oy­na­na­ca­ğı Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ay­rı­ca Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ro­lio yö­te­min­de­ki ilk çift ka­le­si­ni yap­tı.

Sa­kat­lı­ğı de­vam eden Ba­rış dı­şın­da tüm fut­bol­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı çift ka­le ısın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­dı ar­dın­dan he­men çift ka­le ma­ça ge­çil­di. Çift ka­le­de tu­run­cu ta­kım Onur, Er­tuğ­rul, Akın, Sa­met, Fer­di, Oğuz­han, Emir­han, Ke­rem, Em­rah, Em­re ve Kı­vanç ter­ti­bi ile mü­ca­de­le eder­ken ye­şil ta­kım­da ise Onur­can, Ha­cı, Eş­ref, Mü­min, Ke­mal, Fa­tih, Ba­tu­han, Hak­tan, Fah­ri Eren, Ya­kup ve Mi­ka­il for­ma giy­di.

Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya’nın da iz­le­di­ği çift ka­le­de Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio yar­dım­cı an­tre­nör Ser­kan Gü­ney ile bir­lik­te ça­lış­ma­yı iz­le­di. Fut­bol­cu­la­rı ta­nı­mak için sık sık Ser­kan Gü­ney ile gö­rü­şen Meh­met tak­tik ça­lış­ma­da sık sık oyu­nu dur­du­ra­rak fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lun­du.

Bol gol­lü ge­çen tak­tik çift ka­le sı­ra­sın­da Tek­nik He­yet fut­bol­cu­la­ra özel­lik­le dur­ma­la­rı ge­re­ken yer­ler ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­ma­sı dik­kat çek­ti. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Tur­gut­lus­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Çorumspor 4
Turgutlu 1
İ NşAllah

SIRADAKİ HABER