Kırmızı şimşekler’den imza şov

Çorum Belediyespor transferde daha önce anlaştığı ancak bonservis sorunları nedeni ile açıklamadığı üç isimle resmi imzayı attı. Kırmızı Siyahlı takım Osmancık’ta futbola başlaşan ve son olarak Ergene Velimeşespor formasını giyen sol açık ve forvet arkası oynayan Fahri Eren Pamuk, geçen sezon 2. ligde şampiyon olan Afjet Afyonspor’da 30 maç forma giyen ve stoper oynamasına karşın altı gol atmayı başarın Samet Cantürk ile Muğlaspor’da 18 gol atan forvet Emre Gemici ile ikişer yıllık anlaştı.

Kırmızı şimşekler’den imza şov

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da im­za şov. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım geç­ti­ği­miz haf­ta için­de gö­rü­şe­rek an­laş­ma sağ­la­dı­ğı an­cak bon­ser­vis so­run­la­rı ne­de­ni ile açık­la­ma­dı­ğı üç fut­bol­cu ile res­mi söz­leş­me­ler im­za­lan­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Ço­rum’lu fut­bol­cu Fah­ri Eren Pa­muk, Muğ­las­por’dan for­vet Sa­met Can­türk ve Af­jet Af­yons­por’dan Em­re Ge­mi­ci ile iki­şer yıl­lık söz­leş­me im­za­lan­dı.


Fah­ri Eren Pa­muk sol açık ve for­vet ar­ka­la­rın­da for­ma gi­yer­ken Sa­met Can­türk sto­per mev­ki­in­de oy­nu­yor an­cak ge­çen se­zon Af­jet Af­yons­por ta­kı­mın­da sa­vun­ma­dan ge­le­rek at­tı­ğı al­tı gol­le ta­kı­mı­na hü­cum­da da kat­kı yap­ma­yı ba­şar­mış bir isim, For­vet mev­ki­in­de oy­na­yan Em­re Ge­mi­ci ise ge­çen se­zon Muğ­las­por for­ma­sı ile at­tı­ğı 18 gol­le dik­kat çe­ken bir isim ol­du.


FAH­Rİ EREN PA­MUK: 1994 Os­man­cık do­ğum­lu. Os­man­cık­gü­cü alt ya­pı­sın­da al­tı yıl for­ma giy­dik­ten son­ra Kar­de­mir Ka­ra­büks­por alt ya­pı­sı­na trans­fer olan ve 2013 yı­lın­da Bo­lus­por’da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı atan Pa­muk da­ha son­ra Nig­de Be­le­di­yes­por ve Si­liv­ris­por ta­kım­la­rın­da ki­ra­lık ola­rak for­ma giy­dik­ten son­ra ge­çen se­zon ba­şın­da Ye­ni Or­dus­por ile an­laş­tı. Mor be­yaz­lı ta­kım­la dev­re ara­sın­da yol­la­rı­nı ayı­ra­rak Er­ge­ne Ve­li­me­şes­por ta­kı­mı­na trans­fer olan Fah­ri Eren Pa­muk ilk ya­rı­da Or­du’da se­kiz ikin­ci ya­rı­da Ve­li­me­şes­por’da ise 11 maç­ta for­ma giy­di. Ge­çen se­zo­nu üç sa­rı kart­la ta­mam­la­yan Fah­ri Eren Pa­muk 1. lig­de 6, 3. lig­de ise 64 maç­ta for­ma giy­di.


SA­MET CAN­TÜRK : 1988 Al­tın­dağ do­ğum­lu Can­türk fut­bo­la Ke­çi­ören­gü­cü alt ya­pı­sın­da baş­la­dı ve 2012 yı­lın­da Adı­ya­mans­por’da ilk pro­fes­yo­nel mza­yı at­tı. Ar­dın­dan sı­ra­sı ile Bat­man Pet­rols­por, Göz­te­pe, Ke­çi­ören­gü­cü, ta­kı­mın­da dört se­zon for­ma giy­dik­ten son­ra geç­ti­ği­miz se­zon ba­şın­da Af­jet Af­yons­por’da for­ma gi­yen ve şam­pi­yon­luk se­vin­ci ya­şa­yan Sa­met Can­türk 30 maç­ta ta­kı­mın­da for­ma giy­me­yi ba­şar­dı. Se­zo­nu al­tı sa­rı kart­la ta­mam­la­yan Sa­met ay­nı za­man­da at­tı­ğı beş gol­le ta­kı­mı­na bü­yük kat­kı ve­ren bir isim ol­du. Can­türk 2. lig­de 157, 3. lig­de ise 76 maç­ta for­ma giy­di.


EM­RE GE­Mİ­Cİ : 1994 Or­du do­ğum­lu Em­re Ge­mi­ci Or­dus­por alt ya­pı­sı­nın ar­dın­dan 5 se­zon Ga­la­ta­sa­ray alt ya­pı­sın­da for­ma giy­dik­ten son­ra 2013 yı­lın­da Kay­se­ri Şe­kers­por’da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı at­tı. Ar­dın­dan Niğ­de Be­le­di­yes­por, Or­dus­por ve son ola­rak­ta geç­ti­ği­miz se­zon Muğ­las­por’a trans­fer ol­du. Lig­de Muğ­las­por for­ma­sı ile 33 maç­ta sa­ha­ya çı­kan Em­re Ge­mi­ci 18 gol at­ma­yı ba­şa­rır­ken se­zo­nu al­tı sa­rı kart­la ta­mam­la­dı. Ge­mi­ci ay­rı­ca iki kez U 15 mil­li ta­kı­mın­da özel maç­ta mil­li for­ma­yı giy­me­yi ba­şar­dı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Alican
Alican - 5 yıl Önce

Takımlarında Emre hariç doğru dürüst oynamamış oyuncular bunlar kim getiriyor nerden buluyorlar zor şampiyonluk

SIRADAKİ HABER