Kırmızı Siyahlılar HEA hazırlığına neşeli başladı

Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na dün tam kad­ro ola­rak baş­la­dı.

Kırmızı Siyahlılar HEA hazırlığına neşeli başladı

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na dün tam kad­ro ola­rak baş­la­dı. Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu sa­ha­sın­da Tur­gut­lus­por’u 2-1 ye­ne­rek mo­ral bu­lan kır­mı­zı zi­yah­lı ta­kım Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­ilo yö­ne­ti­min­de haf­ta­nın ilk an­tren­ma­nı­na te­sis­ler­de çık­tı,

Haf­ta­nın ilk ça­lış­ma­sı ön­ce­sin­de Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio fut­bol­cu­lar­la bir top­lan­tı ya­pa­rak Tur­gut­lus­por ma­çı­nın de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı. Maç­ta ya­pı­lan ha­ta­lar ve doğ­ru­lar ko­nu­sun­da fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lu­nan Au­ra­ilo, bu ga­li­bi­ye­tin an­lam ka­zan­ma­sı için Ha­li­de Edip Adı­var dep­las­ma­nın­da da pu­an­la dön­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım da­ha son­ra grup­lar ha­lin­de ya­pı­lan ısın­ma ko­şu­la­rı ve dar alan­da pas ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan ön­ce ya­rı son­ra­da tam sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma yap­tı­lar. Tak­tik ça­lış­ma sı­ra­sın­da Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio fut­bol­cu­lar­dan isa­bet­li pas yap­ma­la­rı ve ra­ki­be boş alan bı­rak­ma­ma­la­rı uya­rı­lar­da bu­lun­du.

Ço­rum Be­le­di­yes­por, Ha­li­de Edip Adı­vars­por ile oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­na bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER