Körfez’de taraftar kardeşliği

Ço­rum Be­le­di­yes­por ve Ko­ca­elis­por ta­raf­tar grup­la­rı ara­sın­da Ço­rumda baş­la­yan dost­luk, Ko­ca­elinde de­vam et­ti.

Körfez’de taraftar kardeşliği

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por ve Ko­ca­elis­por ta­raf­tar grup­la­rı ara­sın­da Ço­rum’da baş­la­yan dost­luk, Ko­ca­eli’nde de­vam et­ti. İki ta­kım ta­raf­tar­la­rı pa­zar sa­ba­hı iş­let­me­ci­li­ği­ni Ço­rum­lu Ser­dar Şük­rü Sa­tı­roğ­lu’nun yap­tı­ğı Ben­zin Ca­fe’de bir ara­ya gel­di­ler. 20’si Ço­rum, 23’ü de An­ka­ra’dan ol­mak üze­re 43 Ço­rum Be­le­di­yes­por ta­raf­ta­rı ile 20 ka­dar Ko­ca­elis­por ta­raf­ta­rı Ben­zin Ca­fe’de hem kah­val­tı, hem­de soh­bet yap­tı­lar. 

Kah­val­tı so­nun­da ilk ko­nuş­ma­yı ya­pan Hod­ri Mey­dan Ta­raf­tar Li­de­ri En­ver Gü­ler “Sev­gi­li kar­de­şi­miz Ser­dar Şük­rü Sa­tı­roğ­lu’na bu et­kin­li­ğe kat­kı­yı sağ­la­dı­ğı için te­şek­kür edi­yo­ruz. Ço­rum ta­raf­ta­rı­na hoş gel­di­niz di­yo­ruz. Fut­bol sa­ha için­de ka­lır. Biz­ler sa­ha dı­şın­da doğ­ru iş­ler ya­pa­rak gü­zel dost­luk­lar ka­zan­mak­tan ya­na­yız. Siz de ka­zan­mak is­ti­yor­su­nuz, biz de ka­zan­mak is­ti­yo­ruz. Bu dost­luk ile­le­bet de­vam ede­cek­tir lig de­ği­şik­de ol­sa biz her za­man kar­deş ta­kım ola­rak ka­la­ca­ğız ama Ço­rum'da ki ma­çı siz ka­zan­dı­nız bu­ra­da­ki ma­çı­da biz ka­za­na­rak siz­le­ri yi­ne ay­nı hoş­gö­rü ile uğur­la­ya­ca­ğız” de­di.
Ço­rum’dan tri­bün li­der­le­ri Kır­mı­zı Şim­şek­ler adı­na Şev­ket Re­is ve Hü­se­yin Na­lcı, Gök­bö­rü Gru­bu’ndan Ta­ner Ha­ti­poğ­lu ve Re­cep Kay­gı­sız da çok iyi ağır­lan­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti­ler ve “En­ver Gü­ler’in söy­lem­le­ri­ne ka­tıl­ma­mak müm­kün de­ğil. Ko­ca­elis­por ile her za­man iyi iliş­ki­ler kur­duk, bun­dan son­ra da böy­le de­vam ede­cek. Da­vet­le­rin­den ötü­rü Hod­ri­mey­dan Tri­bün Li­de­ri En­ver Gü­ler ile Ye­şil Si­yah­lı ta­raf­tar­la­ra te­şek­kür ede­riz. Ço­rum'da baş­la­yan kar­deş­li­ğin ve dost­lu­ğun ile­le­bet ola­ca­ğı­nı biz gös­ter­dik siz­ler­de bi­ze ay­nı­sı­nı ya­şat­tı­nız tüm ta­kım­la­rın ta­raf­ta­rı­nın kar­deş ol­du­ğu­nu sko­run ikin­ci plan­da ol­du­ğu­nu ifa­de eder­ken son ola­rak­ta Şimşekler Taraftar Grubu Lideri Hüseyin  Nalcı her iki rei­sin ka­zan­ma ar­zu­su­na şu söz­ler­le ce­vap ver­di ‘Bu­ra­da şim­di dost­luk ka­zan­dı sa­ha­da da ka­za­nan biz ola­ca­ğız’ de­di.

Kah­val­tı­nın so­nun­da iki ta­kı­mın ta­raf­tar­la­rı­na ev sa­hip­li­ği ya­pan Ço­rum­lu genç iş ada­mı Ser­dar Şük­rü Sa­ti­rog­lu Sa­hi­bi ol­du­ğu Ben­zin Ca­fe’de Gök­bö­rü­ler at­kı ve­rir­ken, Şim­şek­ler ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne for­ma he­di­ye et­ti. Sa­ti­roğ­lu Ço­rum­lu hem­şeh­ri­le­ri­ni mi­sa­fir et­mek bir onur ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Hoş bir soh­bet or­ta­mın­da ger­çek­le­şen bu­luş­ma­nın ar­dın­dan 19 Mart 2017’de ha­ya­tı­nı kay­be­den Ko­ca­elis­por ta­raf­ta­rı Ser­hat Boz’un me­za­rı zi­ya­ret edil­di.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2018, 17:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER