Masa Tenisi’nde gurur veren başarılar sürüyor

Masa Tenisi’nde Yıldızlar milli takım seçmeleri ilk ayağında erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Uğurcan Dursun küçük olmasına karşın yıldızlarda kürsüye çıkmayı başardı ve üçüncü oldu. Bayanlarda ise Asu Ayça Şenyuva dördüncü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca Çorum’dan iki sporcu ile birlikte erkeklerde dört bayanlarda ise iki sporcumuz En iyi 16’larda mücadele etme ve milli takıma yükselme şanslarını devam ettirdiler.

Masa Tenisi’nde gurur veren başarılar sürüyor

YÜK­SEL BA­SAR
Yıl­dız Mil­li ta­kım seç­me­le­rin­de Ço­rum’lu iki spor­cu kür­sü­ye çık­ma­yı ba­şar­dı. Yıl­dız kız­lır ve er­kek­ler­de ilk 16’la gi­ren spor­cu­lar En iyi 16’lar tur­nu­va­sı ve mil­li ta­kım seç­me­le­ri­ne hak ka­zan­dı­lar.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’da ka­tı­lan 51 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği yıl­dız er­kek­ler­de Uğur­can Dur­sun kü­çük­ler­de mü­ca­de­le et­me­si­ne kar­şın yıl­dız­lar­da üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du ve bü­yük bir ba­şa­rı­ya da­ha im­za at­tı. Uğur­can Dur­sun ilk tur­da Gi­re­sun’dan Ta­ha Mert Kı­lı­çoğ­lu’nu 3-0 ye­nen Uğur­can Dur­sun kin­ci tur­da İs­tan­bul’dan Meh­met Enes Ero­lan’ı 3-0 ye­ne­rek çey­rek fi­na­le yük­sel­di. Çey­rek fi­nal­de İs­tan­bul’da Ba­tu­han Gür­ses’e 3-0 ye­ni­len Uğur­can Dur­sun re­pe­saj ma­çı oy­na­ma hak­kı ka­zan­dı.

Re­pe­saj­da ilk ma­çın­da An­tal­ya’dan Ar­da Te­mel’i 3-0 ye­nen Uğur­can Dur­sun son­ra­ki tur­da İs­tan­bul’dan Emir Eren Atı­cı’yı 3-0 yen­di. Son­ra­ki tur­da ise abi­si Umut Ba­ha Dur­sun ile kar­şı­la­şan Dur­sun abi­si­ni­de 3-1 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal ma­çın­da ise İs­tan­bul’dan Ta­rık Sa­im Öz­bek’e 3-1 ye­ni­len Uğur­can Dur­sun üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du. Bu ka­te­go­ri­de Umut Ba­ha Dur­sun al­tın­cı olur­ken, Yi­ğit Fur­kan Şim­şek 13. ol­du.
Yıl­dız ba­yan­lar­da ise 107 spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Ço­rum Genç­liks­por’dan ye­ti­şen ve Fe­ner­bah­çe Ku­lü­bü­ne trans­fer olan Asu Ay­ça Şen­yu­va dör­dün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du. 32 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği bu ka­te­go­ri­de Asu Ay­ça Şen­yu­va ilk tur­da Zon­gul­dak’tan Pe­lin­su Açık­göz’e 3-0 ye­ni­len Şen­yu­va re­pe­saj maç­la­rı yap­tı.

Re­pe­saj ilk ma­çın­da Ço­rum’dan Mi­ne Şev­val Cin­göz’ü 3-1 ye­nen Şen­yu­va son­ra­ki tur­da An­ka­ra’dan Öz­lem Arık’ı 3-1 yen­di. Son­ra­ki tur­da İz­mir’den Ar­zu­su Cey­han’ı 3-0 ye­nen Asu Ay­ça Şen­yu­va Bat­man’dan Ha­cer Kap­lam’ı 3-1 ye­ne­re Is­par­ta’dan Be­ril Ir­mak ile ma­dal­ya ma­çı­na çık­tı. Bu ma­çı zor­lu bir mü­ca­de­le so­nun­da 3-2 ka­za­nan Şen­yu­va ya­rı fi­nal ma­çın­da İs­tan­bul’dan Yağ­mur Şev­val Ka­ra­ca’ya 3-0 ye­ni­le­rek dör­dün­cü ol­du ve bronz ma­dal­ya ka­zan­dı.
Mil­li ta­kım seç­me­le­ri so­nun­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ku­lü­bü’nden üçün­cü olan Uğur­can Dur­sun, al­tın­cı olan Umut Ba­ha Dur­sun ve 13. olan Yi­ğit Fur­kan Şim­şek en iyi 16’lar­da mü­ca­de­le et­me­ye ve mil­li ta­kım umut­la­rı­nı de­vam et­ti­ren isim­ler ol­du.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Fe­ner­bah­çe’ye trans­fer olan Asu Ay­ça Şen­yu­va dör­dün­cü ola­rak kür­sü­ye çık­ma­yı ba­şa­rır­ken Yağ­mur Ye­şil ye­din­ci ola­rak er­kek­ler­de ise Emir Eren Atı­cı ye­din­ci ola­rak En iyi 16’lar­da mü­ca­de­le et­me ve mil­li ta­kı­ma git­me şans­la­rı­nı de­vam et­tir­di­ler.

Mil­li ta­kım seç­me­le­ri üç aşa­ma­lı ola­rak ya­pı­la­cak. Haf­ta so­nu ya­pı­lan seç­me­ler so­nun­da ilk 16 sı­ra­yı alan spor­cu­lar En iyi 16’lar tur­nu­va­sın­da ve Fer­di Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da el­de ede­cek­le­ri de­re­ce­le­re gö­re ala­cak­la­rı pu­an­lar sı­ra­la­ma­sı so­nun­da mil­li ta­kım­da ül­ke­mi­zi tem­sil ede­cek spor­cu­lar bel­li ola­cak.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 11:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER