Mehmet Aurelio da izledi

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer, çift ka­le için git­tik­le­ri Ço­rum Be­le­di­yes­por te­sis­le­rin­de ken­di­le­ri­ne çok ya­kın il­gi ve ala­ka gös­te­ren Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio ve eki­bi­ne te­şek­kür et­ti.

Mehmet Aurelio da izledi

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un dün Ço­rum Be­le­di­yes­por te­sis­le­rin­de yap­tı­ğı an­tren­ma­nı Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio ve an­tre­nör Er­sin Kü­çü­koğ­lu da iz­le­di.
Çift ka­le için Ço­rum Be­le­di­yes­por te­sis­le­ri­ne ge­len Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer çift ka­le­yi iz­le­me­ye ge­len Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­re­lio ve An­tre­nör Er­sin Kü­çü­koğ­lu ile bir sü­re gö­rüş­tü ve ta­kım hak­kın­da bil­gi­ler ver­di.


Ça­lış­ma so­nun­da ise Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer çift ka­le­yi yap­ma­la­rı için ken­di­le­ri­ne izin ve­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile tüm ku­lüp ça­lı­şan­la­rı­na gös­ter­dik­le­ri il­gi ve ala­ka­dan do­la­yı te­şek­kür et­ti. Eğer ay­rı­ca ça­lış­ma­la­rı­nı iz­le­yen Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio ve eki­bi­ne­de te­şek­kür et­ti ve haf­ta so­nu oy­na­ya­cak­la­rı Er­zin­cans­por ma­çın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER