Mekik provası U 19 önünde

Pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da se­zo­nun son ma­çın­da Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por bu kar­şı­laş­ma­nın pro­va­sı­nı U 19 ta­kı­mı ile yap­tı.

Mekik provası U 19 önünde

HALİL ÖZTÜRK

Pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da se­zo­nun son ma­çın­da Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por bu kar­şı­laş­ma­nın pro­va­sı­nı U 19 ta­kı­mı ile yap­tı.

Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer yö­ne­ti­min­de Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda ya­pı­lan çift ka­le­yi A ta­kım 3-2 ka­zan­dı. Baş­kan Ömer Ba­la­ban ve Alt Ya­pı So­rum­lu­su Si­nan Öz­dil­li’nin de iz­le­di­ği çift ka­le sa­at 11’de baş­la­dı.

Çift ka­le­ye hız­lı baş­la­yan A ta­kım Do­ğan Can’ın pe­nal­tı ve Öz­gür’ün at­tı­ğı gol­ler­le 2-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı ve ilk ya­rı bu skor­la ta­mam­la­dı. İkin­ci ya­rı­nın ilk da­ki­ka­la­rın­da Öz­gür ken­di­si­nin ikin­ci ta­kı­mı­nın üçün­cü go­lü­nü ata­rak sko­ru 3-0 yap­tı.

Son bö­lüm­de oyun­da üs­tün­lü­ğü ele ge­çi­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por U 19 ta­kı­mı Mert Can ve Ogün’ün at­tı­ğı gol­ler­le sko­ru 3-2 yap­sa­da ka­lan bö­lüm­de­ki ça­ba­sı be­ra­ber­li­ği ge­tir­me­ye yet­me­di ve A ta­kım sa­ha­dan ga­lip ay­rıl­dı.

Ço­rum Be­le­di­yes­por, Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün sa­at 11’de Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la sür­dü­re­cek.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2018, 09:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER