‘Me­sut Özil'e ya­pı­lan sal­dı­rı­la­rı kı­nı­yo­rum'

Al­man­ya'da ya­şa­dı­ğı ırk­çı söy­lem­ler son­ra­sı Al­man Mil­li Ta­kı­mı'nı bı­rak­ma ka­ra­rı alan Me­sut Özil'e des­tek çığ gi­bi bü­yür­ken, bir des­tek açık­la­ma­sı da Ço­rum'dan Hi­tit Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Fa­ruk Ya­ma­ner'den gel­di.

‘Me­sut Özil'e ya­pı­lan  sal­dı­rı­la­rı kı­nı­yo­rum'

FA­TİH BAT­TAR
Al­man­ya'da ya­şa­dı­ğı ırk­çı söy­lem­ler son­ra­sı Al­man Mil­li Ta­kı­mı'nı bı­rak­ma ka­ra­rı alan Me­sut Özil'e des­tek çığ gi­bi bü­yür­ken, bir des­tek açık­la­ma­sı da Ço­rum'dan Hi­tit Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Fa­ruk Ya­ma­ner'den gel­di.

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si ola­rak ırk­çı Al­man Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'nu kı­na­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ya­ma­ner ;"Bir spor bi­lim­ci ola­rak ırk­çı sal­dı­rı­lar ne­de­niy­le Al­man Mil­li Ta­kı­mı'nı bı­ra­kan yıl­dız fut­bol­cu Me­sut Özil'in ya­nın­da­yız." de­di

'ÖZİL TÜRK OL­DU­ĞU İÇİN IRK­ÇI SAL­DI­RI­LA­RA MA­RUZ KAL­DI'
Me­sut Özil'in Türk  ol­du­ğu ve Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile re­sim çek­tir­di­ği için ırk­çı sal­dı­rı­la­ra ma­ruz kal­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ya­ma­ner; Bü­tün dün­ya mil­let­le­ri şu­nu çok iyi bi­li­yor­lar ki spor dost­luk­tur, kar­deş­lik­tir, ba­rış­tır. Ba­rı­şın en bü­yük el­çi­si­dir spor. Son za­man­lar­da Av­ru­pa'da ırk­çı­lık ve fa­şist­lik art­tı. Ar­tık spo­ra da yan­sı­ma­ya baş­la­dı. Irk­çı­lı­ğı ve fa­şist­li­ği as­la ka­bul et­me­yen bir di­nin men­sup­la­rı­yız. Bi­zim inan­cı­mız­da si­ya­hın be­ya­za, be­ya­zın da si­ya­ha üs­tün­lü­ğü yok­tur ama Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı'nda at­tı­ğı gol ve yap­tı­ğı asist­ler­le Al­man­ya'yı Dün­ya şam­pi­yo­nu ya­pan bir Türk ço­cu­ğu sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile fo­toğ­raf çek­tir­di di­ye ırk­çı sal­dı­rı­la­ra ma­ruz kal­dı. Biz spor bi­lim­ci­le­ri ola­rak Me­sut Özil'e ya­pı­lan bu ırk­çı sal­dı­rı­la­rı şid­det­le kı­nı­yo­ruz." şek­lin­de ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER