Milli raketlere Başkan Gül morali

15-21 Ekim tarihlerinde Slovenya’da yapılacak Bedensel Engelliler Dünya Masa Tenisi Şampiyonası hazırlıklarını Çorum Belediyesi Gençlikspor sporcuları ile birlikte Buhara Kültür Merkezi’nde sürdüren milli raketler Neslihan Kavas, Kübra Korkut, ve Hatice Duman’i ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Gül milli sporcularla sohbet etti maç yaptı ve tatlı ikram etti.

Milli raketlere Başkan Gül morali

YÜK­SEL BA­SAR
Ma­sa Te­ni­si Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı­na ha­zır­la­nan mil­li ta­kım ra­ket­le­ri­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül tat­lı ik­ram et­ti. 15-21 Ekim ta­rih­le­rin­de Slo­ven­ya’da ya­pı­la­cak olan Be­den­sel En­gel­li­ler Ma­sa Te­ni­si Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı ha­zır­lık­la­rı­nı Ço­rum’da sür­dü­ren mil­li ra­ket­ler Nes­li­han Ka­vas, Küb­ra Kor­kut, ve Ha­ti­ce Du­man ça­lış­ma­la­rı­nı Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ku­lü­bü spor­cu­la­rı ile bir­lik­te Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zin­de’nde sür­dü­rü­yor­lar.


Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül mil­li ta­kım spor­cu­la­rı­nın an­tren­ma­nı­nı zi­ya­ret et­ti on­lar­la soh­bet et­ti mü­sa­ba­ka yap­tı ve so­nun­da da tat­lı ik­ram et­ti. Baş­kan Gül zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ise "Dün­ya, Av­ru­pa, Pa­ra­lim­pik oyun­lar gi­bi önem­li or­ga­ni­zas­yon­lar­da de­re­ce­ler ka­za­nan mil­li spor­cu kar­deş­le­ri­mi­zi Ço­rum'da ağır­la­mak­tan ga­yet mut­lu­yuz. Mil­li Ra­ket­le­rin, 15-21 Ekim 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da Slo­ven­ya'da ya­pı­la­cak olan Be­den­sel En­gel­li­ler Ma­sa Te­ni­si Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı'na ha­zır­la­nır­ken Ço­rum'u ter­cih et­miş ol­ma­la­rı da biz­le­ri ay­rı­ca mut­lu­luk et­ti. Mil­li Ra­ket­le­ri­miz Nes­li­han Ka­vas, Küb­ra Kor­kut ve Ha­ti­ce Du­man'a ka­tı­la­cak­la­rı dün­ya şam­pi­yo­na­sın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum, ül­ke­mi­zi en iyi şe­kil­de tem­sil ede­cek­le­ri­ne ina­nı­yo­rum" de­di.


Z iya­ret so­nun­da Baş­kan Ze­ki Gül ma­sa te­ni­sin­de dün­şa şam­pi­yo­na­sın­da de­re­ce­le­ri olan mil­li ra­ket­ler ile bir gös­te­ri ma­çı ya­pı. Bu maç ol­duk­ça kı­sa sür­dü ve iz­le­yen­le­ri kah­ka­ka­ya boğ­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gül mil­li spor­cu ile yap­tı­ğı gös­te­ri ma­çın­da ilk sa­yı­yı al­dı­ğı an­da ‘Yen­dim’ di­ye­rek ra­ke­ti bı­rak­tı. Bu an­da sa­lon­da bu­lu­nan­lar kah­ka­ha­ya bo­ğul­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER