Milli takım için uçtular

Hitit Gençlikspor’dan Kamile Eker ve İsmet Ata Demir İstanbul’da bugün başlayacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ve açık yaş milli takım seçmelerinde ilk milli sporcu olmak için kulaç atacaklar.

Milli takım için uçtular

HA­LİL ÖZ­TÜRK
İs­tan­bul’da bu­gün baş­la­ya­cak Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı ve mil­li ta­kım seç­me­le­rin­de ku­laç aça­cak iki Ço­rum­lu spor­cu İs­tan­bul’a git­ti.
Bu­gün baş­la­yıp 15 Tem­muz pa­zar gü­nü­ne ka­dar İs­tan­bul Toz­ko­pa­ran Yüz­me Ha­vu­zu’nda ya­pı­la­cak olan yıl­dız er­kek Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı ve Yıl­dız-Genç açık yaş kı­sa kul­var mil­li ta­kım seç­me­le­rin­de Ço­rum Hi­tit Genç­liks­por’dan Ka­mi­le Eker 2003 do­ğum­lu­lar 50-100 ser­best ve 50 ke­le­bek­te, İs­met Ata De­mir ise 2004 do­ğum­lu­lar 50-100-200 sırt üs­tü ka­te­go­ri­le­rin­de mil­li ta­kı­ma gi­re­bil­mek için ku­laç aça­cak­lar.
Yüz­me An­tre­nö­rü Çe­tin Ko­çak bu se­zo­nun son ya­rı­şı olan bu mü­sa­ba­ka­lar­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­la­rın kar­şı­lı­ğı­nı ala­rak Ço­rum’a ilk mil­li spor­cu­su­nu çı­kart­mak için mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 09:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER