Okul sporları sezonu yoğun katılımla açtı

Okul Sporları 2018-2019 sezonu açılış töreni dün Anitta Otel’de yoğun katılımla yapıldı. Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörlerin yoğun ilgi gösterdiği sezon açılışının ilk bölümünde protokolün konuşmaları ve başarı belgeleri verildi. İkinci bölümünde ise Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay tarafından yeni sistem ve yeni sezon uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Okul sporları sezonu yoğun katılımla açtı

MU­RAT KA­RA­SU
Ço­rum Okul Spor­la­rı 2018-2019 se­zo­nu açı­lış tö­re­ni Anit­ta Otel’de ya­pıl­dı. Sa­at 10’da baş­la­yan tö­re­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Mil­li Eği­tim Mü­dür Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Kır, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor Şu­be Mü­dü­rü Sa­tı Yü­cel, Anit­ta Otel Ge­nel Mü­dü­rü ve Sat­ranç İl Tem­sil­ci­si Ha­san Özer Gök­men ile bir­lik­te çok sa­yı­da bran­şın il tem­sil­ci­si, an­tre­nör­ler ve be­den eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri ka­tıl­dı­lar.
Top­lan­tı say­gı du­ru­şu ve is­tik­lal mar­şı ile baş­la­dı. Ar­dın­dan Okul Spor­la­rı İl Tem­sil­ci­si Mus­ta­fa Tür­kay ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ge­çen yıl ya­pı­lan Okul Spor mü­sa­ba­ka­la­rı­nın yer al­dı­ğı bir slayt gös­te­ri­si su­nul­du. Tö­ren­de da­ha son­ra pro­to­kol üye­le­ri­nin ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ge­çen yıl ya­pı­lan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­la­rın­da spor­cu­la­rı de­re­ce­ye ya­pan  an­tre­nör ve be­den eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri­ne te­şek­kür pla­ke­ti ve­ril­di.
İlk eta­bı bu tö­ren ile so­na eren tek­nik top­lan­tı­nın ikin­ci bö­lü­mün­de ise Okul Spor­la­rı İl Tem­sil­ci­si Mus­ta­fa Tür­kay ta­ra­fın­dan Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­men­le­ri­ne ye­ni se­zon­la il­gi­li bil­gi­ler ve­ril­di. Ge­çen yı­lın de­ğer­len­dir­me­si­nin ya­pıl­dı­ğı bu top­lan­tı­da mü­sa­ba­ka­la­rın tak­vi­mi Fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan he­nüz be­lir­le­ne­me­di­ği için açık­lan­ma­dı. İl Tem­sil­ci­si Mus­ta­fa Tür­kay sis­tem­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler hak­kın­da bil­gi­ler ver­dik­le­ri­ni ay­rı­ca ye­ni se­zon­da tüm bil­gi­le­rin İl Tem­sil­ci­li­ği ve İl Mü­dür­lü­ğü si­te­le­rin­den du­yu­ru­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER