Okullar Muay Thai’de 26 sporcu mücadele etti

Okul­lar Mu­ay Thai İl Bi­rin­ci­li­ği’n­de kü­çük­ler, yıl­dız­lar ve genç­ler A ve B ka­te­go­ri­le­rin­de ya­pı­lan il bi­rin­ci­li­ğin­de top­lam 26 spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Kü­çük­ler ve yıl­dız­lar­da spor­cu­lar maç yap­maz­ken genç­ler­de mü­sa­ba­ka­lar ya­pıl­dı.

Okullar Muay Thai’de 26 sporcu mücadele etti

HALİL ÖZTÜRK

Okul­lar ara­sı kü­çük­ler, yıl­dız­lar ve genç­ler Mu­ay Thai il bi­rin­ci­li­ği dün ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar ile so­na er­di. Ata­türk Spor Sa­lo­nu Boks Sa­lo­nu’nda  ya­pı­lan il bi­rin­ci­li­ğin­de üç ka­te­go­ri­de ya­pı­lan il bi­rin­ci­li­ği­ne 20 okul­dan 26 spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Kü­çük­ler ve yıl­dız­lar ka­te­go­ri­le­rin­de ra­kip ol­ma­dı­ğı için maç yap­ma­dan spor­cu­lar ma­dal­ya ka­za­nır­ken genç­ler­de ise A ka­te­go­ri­sin­de kız­lar­da dört er­kek­ler­de 4, B ka­te­go­ri­sin­de ise er­kek­ler­de bir er­kek­ler­de ise al­tı spor­cu mü­ca­de­le et­ti. İl bi­rin­ci­li­ğin­de sık­let­le­rin­de de­re­ce alan spor­cu­lar ve okul­la­rı şöy­le:

Kü­çük kız­lar 44 Ki­lo: 1.Ha­zal Çor­lu (Yav­ru­tur­na Or­ta­oku­lu). Kü­çük er­kek­ler 33 Ki­lo: 1.Enes Ar­da Uyar (Uğur­lu­dağ Or­ta­oku­lu), 54 Ki­lo: Em­re Ün­lü­türk (Uğur­lu­dağ Or­ta­oku­lu).
Yıl­dız Kız­lar 60 Ki­lo: 1.Be­güm Uy­gun (Yav­ru­tur­na Or­ta­oku­lu). Yıl­dız Er­kek­ler 36 Ki­lo: 1.Yu­suf Sa­met Sa­ğır (Uğur­lu­dağ Or­ta­oku­lu), 40 Ki­lo: 1.Ah­met Ya­sin Ge­dik (Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu), 44 Ki­lo: 1.Ufuk Bo­zok (Mus­ta­fa Ke­mal Or­ta­oku­lu), 63 Ki­lo: 1.Fur­kan Öz­ka­ya (Mus­ta­fa Ke­mal Or­ta­oku­lu).Genç Kız­lar A Ka­te­go­ri­si 48 Ki­lo: 1.Ra­na Oran (Özel Te­mel Li­se­si), 51 Ki­lo: 1.Dam­la Yıl­dı­rım (Bu­ha­ra­ev­ler Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si), 54 Ki­lo: 1.Ye­şim Ye­ter (Bu­ha­ra­ev­ler Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si), 57 Ki­lo: 1.Zey­nep Su­de Ars­lan (Fa­tih Ana­do­lu Li­se­si).

Genç Er­kek­ler A Ka­te­go­ri­si 64 Ki­lo: Ata­kan Al­de­mir (Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si), 70 Ki­lo: 1.Tu­fan Ba­tu­han Al­tan (Fi­nal Te­mel Li­se­si), 75 Ki­lo: 1.Ya­kup Yurt­se­ver (Hay­ret­tin Ka­ra­man Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si), 81 Ki­lo: 1.Ali Ku­tal­mış Ki­day (Uğur­lu­dağ Çok Prog­ram­lı Li­se).Genç Kız­lar B Ka­te­go­ri­si 51 Ki­lo: 1.Küb­ra Sağ­lam (Şe­hit Ab­dul­lah Tay­yip Ol­çok Ana­do­lu Li­se­si).

Genç Er­kek­ler B Ka­te­go­ri­si 51 Ki­lo: 1.Enes Söy­le­mez (TOBB-OSB Ana­do­lu Li­se­si), 54 Ki­lo:  1.Ça­ğa­tay Kış­la (Te­mel Eği­tim Ko­le­ji), 2.Me­tin Be­kir Sır­ma­bı­yık (Şe­hit Erol Ol­çok Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si). 57 Ki­lo: 1.Ke­rim Beş­li (Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si), 2.Me­lih Eki­ci (Ba­şöğ­ret­men Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si), 60 Ki­lo: 1.Em­re Ali İpek (Uğur­lu­dağ Ana­do­lu Li­se­si), 2.Er­de­mit Öz­de­mir­ci (TOBB-OSB Ana­do­lu Mes­lek Li­se­si), 64 Ki­lo: 1.Genç Os­man Ün­lü­türk (Uğur­lu­dağ Çok Prog­ram­lı Li­se), 70 Ki­lo: 1.Ha­luk Ka­ya (Hi­tit Te­mel Li­se­si).

Mü­sa­ba­ka­lar so­nun­da dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni ile de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­la­ra ma­dal­ya ve­ril­di.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2018, 12:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER