Öncü Spor İstanbul’da buluştu

Öncü Gençlikspor Kulübü Türkiye genelindeki kulüp temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi. Üç gün süren toplantıya Çorum Öncü Gençlikspor Başkanı Mustafa Yüksel ve Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Bolat katıldılar. Toplantıda kulüplerin faaliyetleri değerlendirildi ve uygulamalı eğitim verilirken Diriliş setine ziyart düzenlendi.

Öncü Spor İstanbul’da buluştu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ön­cü Genç­lik ve Spor Ku­lüp­le­ri İs­tan­bul’da bir ara­ya gel­di. Top­lan­tı­ya Ço­rum Ön­cüs­por Bay­ka­nı Mus­ta­fa Yük­sel ile Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Ha­lil İb­ra­him Bo­lat ka­tıl­dı­lar.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de fa­ali­yet gös­te­ren Ön­cü Spor Ku­lüp­le­ri top­lan­tı­sı üç gün sür­dü. İBB Ru­me­li Ka­va­ğı Mar­ma­ra­cık Genç­lik Kam­pın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­da Tür­ki­ye’de İmam Ha­tip nes­li­nin spor da tem­ci­le­ri olan il­le­rin bu­luş­ma­sın­da açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Ge­nel Baş­kan Ya­vuz Kurt yap­tı ay­rı­ca CNNTÜRK Spor Mü­dü­rü Em­re Ti­lev, Ge­nel Mü­dür Meh­met Bay­kan, Genç­lik Spor İl Mü­dü­rü Ce­mil Boz, Ön­der Ge­nel Baş­ka­nı Ha­lit Be­ki­roğ­lu bi­rer se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı yap­tı­lar.

Kamp­ta Oku Dü­şün Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Eği­tim ve Koç­luk Uz­ma­nı Ser­kan Ek­men ta­ra­fın­dan özel azır­la­nan ka­tı­lım­cı­la­rın­da kat­kı­la­rı ile al­gı­la­ma, ha­fı­za de­ne­ti­mi ve ira­de­nin kul­la­nıl­ma­sı ile il­gi­li eği­tim ve­ril­di. Ön­cü Genç­lik Spor Ku­lü­bü yö­ne­tim ku­ru­lun­dan Av. Ha­san Hü­se­yin Ka­len­der ka­tı­lım­cı spor ku­lüp­le­ri baş­kan­la­rı­na söz ve­re­rek ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler sun­du­lar. Ço­rum Ön­cü Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Yük­sel’de söz ala­rak Ço­rum’da­ki ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ver­di. Us­ta öğ­re­ti­ci­ler, Top­lan­tı­da 4 bin yıl­lık ha­fı­za oyu­nu olan Man­ga­la, 1920 den son­ra dün­ya­ya ya­yı­lan T-Tan­gram Abo­lo­ne, Hi­ka­ye küp­le­ri oyun­la­rı­nın da prog­ra­ma dam­ga­sı­nı vur­du.

 Ana­do­lu’dan ge­len spor ku­lüp­le­ri­nin yo­ğun ka­tı­lım­la bü­yük il­gi gös­ter­dik­le­ri bu­luş­ma­da, Genç­li­ğe ve spo­ra da­ir so­run­lar ele alı­na­rak, ku­lüp ça­lış­ma­la­rın­da kar­şı­la­şı­lan prob­lem­ler, çö­züm öne­ri­le­ri ve ye­ni pro­je­le­rin ko­nu­şul­du­ğu bir is­ti­şa­re top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. İl­ler­den ge­len ku­lüp baş­kan­la­rı top­lan­tı­da söz ala­rak yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi ver­di­ler.

3 gün bo­yun­ca de­vam eden or­ga­ni­zas­yon ya­pı­lan branş ta­nı­tım­la­rı­nın ar­dın­dan İBB Mar­ma­ra­cık Genç­lik Kam­pı'nda dü­zen­le­nen spor mü­sa­ba­ka­la­rıy­la de­vam et­ti. Et­kin­lik Di­ri­liş Er­tuğ­rul se­ti­nin ge­zil­me­si ve ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ki­miy­le so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER