Orta Kuşak kura çekimi bugün

Bu yıl 13 takım mücadele edeceği 23. ASGD Orta Kuşak Futbol Turunvasında Şah İnşaat Malzemeleri, Göktuğ Mobilya, Can Hafriyat, Turne İnşaat, Fenomen, Diriliş Gülabibey, Kahveland, Kalehisar Köyü, Ayka Enerji, Yağmur Tur, Nartkan Mobilya,Ağca Kardeşler Hafriyat ve Cezaevi takımları mücadele edecek. Turnuva teknik toplantısı bugün saat 12’de yapılacak.

Orta Kuşak kura çekimi bugün

HA­RUN AK­KA­YA
Ana­do­lu Spor Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği ta­ra­fın­dan bu yıl 23. sü dü­zen­le­ne­cek olan 30 Yaş Üs­tü Or­ta Ku­şak fut­bol tur­nu­va­sı tek­nik top­lan­tı­sı bu­gün ya­pı­la­cak.

Tur­nu­va­da, Şah İn­şa­at Mal­ze­me­le­ri, Gök­tuğ Mo­bil­ya, Can Haf­ri­yat, Tur­ne İn­şa­at, Fe­no­men, Di­ri­liş Gü­la­bi­bey, Kah­ve­land, Ka­le­hi­sar Kö­yü, Ay­ka Ener­ji, Yağ­mur Tur, Nart­kan Mo­bil­ya,Ağ­ca Kar­deş­ler Haf­ri­yat ve Ce­za­evi ta­kım­la­rı mü­ca­de­le ede­cek.

Tur­nu­va­nın tek­nik top­lan­tı­sı bu­gün sa­at 12’de 1 no­lu sen­te­tik sa­ha ya­nın­da­ki Tür­ki­ye Fa­al Fut­bol Ha­kem­le­ri ve Göz­lem­ci­le­ri Der­ne­ği Tu­ran At­la­maz Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak.

Tek­nik Top­lan­tı­da grup­lar için ku­ra çe­ki­mi ya­pı­la­cak ve tur­nu­va­da mü­ca­de­le­nin 25-26 Ni­san ta­ri­hin­de oy­na­na­cak maç­lar­la baş­la­ma­sı plan­la­nı­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER