Osmancık Mehmet Akif Ersoy Badminton’da Türkiye finallerinde

Si­nop’ta ya­pı­lan Okul­lu Kü­çük­ler Bad­min­ton grup bi­rin­ci­li­ğin­de Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy er­kek ta­kı­mı tüm maç­la­rı­nı ka­za­na­rak grup bi­rin­ci­si ol­ma­yı ba­şar­dı. Tür­ki­ye fi­nal­le­ri 17-20 Ma­yıs’ta Ela­zığ’da ya­pı­la­cak.

Osmancık Mehmet Akif Ersoy Badminton’da Türkiye finallerinde

YÜKSEL BASAR
Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu Bad­min­ton’da Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de. Si­nop’ta ya­pı­lan grup bi­rin­ci­li­ğin­de tüm maç­la­rı­nı ka­za­nan Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu Tür­ki­le fi­nal­le­ri­ne git­me­ye hak ka­zan­dı.
12-14 Ni­san ta­nih­le­rin­de Si­nop’da ya­pı­lan Okul­lu Kü­çük­ler Bad­min­ton grup bi­rin­ci­li­ğin­de spor­cu­la­rı­nın ta­ma­mı­nı Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan olu­şan Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu Meh­met Can Tö­re­miş, Ha­şim Kı­lıç, Fur­kan Ye­dek­çi, Ulaş Uzun ve Meh­met Efe Us’lu kad­ro­su ile mü­ca­de­le et­ti. Gru­bun­da­ki tüm maç­la­rı­nı ka­za­nan Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu bi­rin­ci ola­rak 17-20 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de Ela­zığ’da ya­pı­la­cak Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­me­ye hak ka­zan­dı.
Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ve Bad­min­ton Mil­li ta­kım an­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar, ye­ni kur­duk­la­rı kü­çük kad­ro­su­nun ilk grup maç­la­rın­da­ki per­for­man­sı­nın son de­re­ce iyi ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek önü­müz­de­ki yıl­lar­da bu isim­le­rin için­den ye­ni mil­li spor­cu­lar çı­ka­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Bo­yar, ken­di­le­ri­ne bu ça­lış­ma­la­rın­da des­te­ği­ni esir­ge­me­yen her­ke­se ay­rı ay­rı te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER