Osmancık’ta iki imza birden

1. Küme’de şampiyonluk hedefi ile sezona hazırlanan Osmancık Belediyespor uzun süredir kırmızı beyazlı formayı giyen takım kaptanı Turgay Doğan ve İranlı oyuncu Sejjad Kavoosi ile resmi imzayı attılar.

Osmancık’ta iki imza birden

HA­LİL ÖZ­TÜRK
1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon­luk he­de­fi ile se­zo­na ha­zır­la­nan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’da trans­fer­ler sü­rü­yor. Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım tec­rü­be­li kap­ta­nı Tur­gay Do­ğan ve İran­lı oyun­cu Sej­jad Ka­vo­osi ile an­laş­tı.

Os­man­cık Be­le­di­yes­por uzun sü­re­dir Os­man­cık’ta hiz­met ve­ren ve ta­kım kap­ta­nı Tur­gay Do­ğan ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de bu yıl­da an­laş­ma­ya va­rıl­dı. Ge­nel Kap­tan Gök­han Kent uzun sü­re­dir il­çe­ye ve ta­kı­ma hiz­met ve­ren Tur­gay’ın fut­bol­cu­lu­ğu­nun ya­nın­da ka­rak­te­ri ile her­ke­sin bü­yük be­ğe­ni­si­ni ka­zan­dı­ğı­nı böy­le bir spor­cu ile bu yıl­da an­laş­mak­tan duy­du­ğu mem­mu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di.
Kap­tan Tur­gay ise Os­man­cık Be­le­di­yes­por ça­tı­sı al­tın­da bu yıl­da for­ma gi­ye­cek ol­mak­tan duy­du­ğu mem­mu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di ve bu yıl be­lir­le­nen he­de­fe ulaş­mak için ye­ni oluş­tu­ru­lan kad­ro ile el­le­rin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di ve ken­di­si­ne gü­ve­nen baş­ka ku­lüp baş­ka­nı ve yö­ne­tim ku­ru­lu­na te­şek­kür et­ti,

Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un di­ğer trans­fe­ri ise İran’lı Sej­jad Ka­vo­osi ol­du. For­vet oy­na­yan ve ge­rek güç­lü fi­zi­ği ge­rek­se et­ki­li sol aya­ğı ile dik­kat çe­ken İran­lı Sej­jad Ka­vo­osi’nin im­za tö­re­ni­ne me­na­je­ri ile Os­man­cık Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ka­dir Es­ki­adam ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı­lar.
Os­man­cık Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Gök­han Kent tek­nik he­yet ile bir­lik­te ye­ni se­zon ya­pı­lan­ma­sı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni be­lir­te­rek güç­lü kad­ro­la­rı ile bu se­zon mut­lu so­na ula­şa­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER