‘Oyunun genelinden memnunum’

Tar­sus ma­çın­dan son­ra Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer fut­bol­cu­la­ra tri­bü­ne gö­tür­mek is­te­di an­cak ilk ola­rak yö­nel­dik­le­ri...

‘Oyunun genelinden memnunum’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Tar­sus ma­çın­dan son­ra Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer fut­bol­cu­la­ra tri­bü­ne gö­tür­mek is­te­di an­cak ilk ola­rak yö­nel­dik­le­ri Ma­ra­ton tri­bün­den ge­len tep­ki­ler ve kü­für­ler üze­ri­ne fut­bol­cu­lar yol­dan ge­ri dön­dü­ler ve so­yun­ma oda­sı­na yö­nel­di­ler. 
Bu sı­ra­da Ka­pa­lı Tri­bün­de bu­lu­nan ta­raf­tar­la­rın te­za­hü­rat­la­rı üze­ri­ne tek­nik he­yet fut­bol­cu­la­rı bu bö­lü­mü yön­len­dir­di. Bu sı­ra­da ta­raf­tar­lar fut­bol­cu­la­ra tep­ki­le­ri di­le ge­tir­di­ler ve ken­di­le­ri­ne gel­me­le­ri­ni sa­bır­la­rı­nın tü­ken­mek üze­re ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek hem uya­rı hem­de al­kış­lar­la so­yan­mı oda­sı­na gön­der­di­ler. 
Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer de bu tri­bü­nü ge­le­rek ta­raf­tar­lar­dan ta­kı­ma sa­hip çık­ma­la­rı­nı is­te­di.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2018, 16:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER